Ninh Bình: Chú trọng các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Hai, 29/03/2021, 05:56 [GMT+7]
    Xác định phòng ngừa tham nhũng là giải pháp quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, từ năm 2013 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.
 
    Việc công khai, minh bạch về tài chính, ngân sách, thuế, công tác tổ chức cán bộ, quản lý đất đai, khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản, thủ tục hành chính, chính sách xã hội, y tế, giáo dục… luôn được các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc. Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành và thực hiện nghiêm Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công, bám sát các quy định của Nhà nước, thực hiện công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, tiết kiệm chi ngân sách, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát của các cơ quan tài chính, kho bạc trong việc thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Các đơn vị đã sửa đổi, bổ sung, ban hành mới 384 văn bản liên quan đến chế độ, định mức, tiêu chuẩn; xây dựng và triển khai thực hiện tốt Quy tắc ứng xử, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức; tăng cường quản lý, kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, tinh thần, thái độ sẵn sàng phục vụ nhân dân; thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch, rà soát đối tượng thuộc diện chuyển đổi vị trí công tác, đã chuyển đổi 1.182 cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định; đã xác minh 01 trường hợp kê khai tài sản không trung thực, xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Toàn tỉnh có 905/905 cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước đã thực hiện trả lương qua tài khoản; công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo và đạt kêt quả tích cực. 
 
Hội nghị sơ kết việc thực hiện các quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh.
Hội nghị sơ kết việc thực hiện các quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Bình với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh.
    Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã nêu cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tăng cường thanh tra, kiểm tra ở các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng; tiếp nhận và xử lý thông tin qua đường dây nóng, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Từ năm 2013 đến năm 2020 đã xử lý trách nhiệm 02 trường hợp người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng.
 
    Cũng trong giai đoạn này (từ năm 2013 đến tháng 3/2020), ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 1.463 tổ chức đảng và 2.347 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ở cả ba cấp (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở), qua kiểm tra, kết luận 1.455 tổ chức đảng vi phạm, trong đó có 09 tổ chức đảng vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật; 2.335 đảng viên được kiểm tra có vi phạm, trong đó 93 đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, kiến nghị thu hồi 3,5 tỷ đồng và 358,8m2 đất. Giám sát chuyên đề 1.359 tổ chức đảng cấp dưới và 1.855 đảng viên ở cả ba cấp (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở), sau giám sát có 07 tổ chức đảng và 17 đảng viên phải chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, giám sát đã kết luận rõ ưu điểm, tồn tại, khuyết điểm; các tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật đã được các tổ chức đảng có thẩm quyền thi hành kỷ luật kịp thời, đúng người, đúng tính chất, mức độ vi phạm; các tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật đã yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc. Qua đó, đã tạo tính răn đe, phòng ngừa tham nhũng, góp phần quan trọng trong việc thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh.
Phương Anh
.