Công khai, minh bạch trong đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Thứ Ba, 16/03/2021, 07:33 [GMT+7]
    Hỏi: Xin cho biết các quy định về việc công khai, minh bạch trong đầu tư theo phương thức đối tác công tư?
 
    Trả lời: Theo quy định mới nhất tại Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tác công tư (gọi tắt là dự án PPP) năm 2020 (Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, trừ quy định tại khoản 6 Điều 101 đối với Dự án áp dụng loại hợp đồng BT chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư thì dừng thực hiện kể từ ngày 15/8/2020), Điều 9 Luật này quy định về một số nội dung cần phải công khai, minh bạch khi thực hiện các dự án PPP như sau: 
 
Tọa đàm “Giải pháp thúc đẩy đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải theo phương thức PPP” tại Hà Nội năm 2019
Tọa đàm “Giải pháp thúc đẩy đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải theo phương thức PPP” tại Hà Nội năm 2019
    Các thông tin phải được công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bao gồm: (a) Thông tin về quyết định chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt dự án PPP; (b) Thông tin về lựa chọn nhà đầu tư bao gồm: thông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu, danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà đầu tư; (c) Thông tin về nhà đầu tư được lựa chọn, doanh nghiệp dự án PPP; (d) Nội dung chính của hợp đồng dự án PPP bao gồm: tổng mức đầu tư; cơ cấu nguồn vốn trong dự án; loại hợp đồng; thời hạn thực hiện dự án; giá, phí sản phẩm, dịch vụ công; hình thức và địa điểm thu giá, phí (nếu có) và các thông tin cần thiết khác; (đ) Giá trị quyết toán vốn đầu tư công trong dự án PPP trong trường hợp có sử dụng vốn đầu tư công; (e) Văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư theo phương thức PPP; (g) Cơ sở dữ liệu về nhà đầu tư; (h) Thông tin giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, xử lý vi phạm pháp luật về đầu tư theo phương thức PPP.
 
    Ngoài việc công bố trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các thông tin quy định tại các điểm a, b, c và d nêu trên phải được công bố trên trang thông tin điện tử (nếu có) của cơ quan có thẩm quyền.
 
    Các thông tin quy định về công khai, minh bạch cần được khuyến khích đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng khác.
Thanh An
.