Kon Tum: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Ba, 05/01/2021, 15:35 [GMT+7]
    Năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công tác về phòng, chống tham nhũng; trong đó tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện công khai các hoạt động quản lý; quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; ban hành kế hoạch triển khai, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng trong năm 2020.
 
Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Kom Tum thực hiện cải cách hành chính nhằm phòng ngừa tham nhũng
Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Kom Tum thực hiện cải cách hành chính nhằm phòng ngừa tham nhũng
    Các cơ quan, đơn vị đã tổ chức 1.313 cuộc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng với 62.848 lượt người tham gia. Biên soạn và phát hành 1 tập tài liệu và 15.000 tờ gấp phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật phòng, chống tham nhũng cùng các văn bản hướng dẫn thi hành; đưa tin, bài viết liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng trên trang thông tin điện tử, Tập san Tư pháp với số lượng 2.100 cuốn; thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng với hơn 5.500 cuốn. Ngoài ra, các cơ quan ngôn luận của tỉnh duy trì chuyên mục phòng, chống tham nhũng định kỳ.
 
    Năm 2020, có 14 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với 106 cán bộ, công chức, viên chức. Đã có 11 đơn vị thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với 69 cán bộ, công chức, viên chức; các đơn vị còn lại đang tiếp tục thực hiện theo kế hoạch.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.
 
    Thực hiện nghiêm túc theo Bộ Thủ tục hành chính đã được công bố; đồng thời tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính đã được công bố theo Kế hoạch số 297/KH-UBND ngày 5/2/2020 của UBND tỉnh về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn. Số hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh là 25.762 hồ sơ (trong đó có 2.261 hồ sơ trực tuyến, 1.461 hồ sơ kỳ trước chuyển qua và 22.040 hồ sơ trực tiếp). Đã giải quyết xong 23.811 hồ sơ các loại.
                                                                                          Mai Loan
.