Thanh tra Chính phủ: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 31/12/2020, 06:13 [GMT+7]
    Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch số 2265/KH-TTCP về triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 
    Kế hoạch nhằm phổ biến, quán triệt các quy định của Phòng, chống tham nhũng và Nghị định 130/2020/NĐ-CP đến các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan. Bên cạnh đó, hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan, các đơn vị của Thanh tra Chính phủ triển khai thực hiện Nghị định 130.
 
Một cuộc họp của Thanh tra Chính phủ
Một cuộc họp của Thanh tra Chính phủ
    Theo yêu cầu của Tổng Thanh tra, việc phổ biến, quán triệt các quy định của Phòng, chống tham nhũng và Nghị định 130 phải được thực hiện khẩn trương, đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả và tiết kiệm. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa TTCP với các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện. Xác định cụ thể nội dung công việc, trách nhiệm của các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP.
 
    Nội dung của kế hoạch là tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, quán triệt quy định của Phòng, chống tham nhũng và Nghị định 130/2020/NĐ-CP. Hội nghị tập trung vào phổ biến, quán triệt và hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện các quy định của Phòng, chống tham nhũng và nội dung Nghị định 130.
 
    Kế hoạch nhằm hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan và công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của TTCP; trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ đối với nội dung, văn bản hướng dẫn Nghị định 130; ban hành văn bản đôn đốc, hướng dẫn tạm thời các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch triển khai công tác kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2020 sau khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý.
 
    Ngoài ra, tổ chức các hoạt động tập huấn, quán triệt, bồi dưỡng kỹ năng và công tác kiểm soát tài sản, thu nhập cho các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập và các cơ quan liên quan. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật PCTN  và nội dung của Nghị định 130 trên báo, tạp chí, trang thông tin điện tử.
 
    Tổ chức biên soạn các tài liệu tuyên truyền pháp luật về PCTN theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật PCTN giai đoạn 2019-2021”, trong đó cập nhật các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định tại khoản 2, Điều 1, Nghị định 130/2020/NĐ-CP.
                                                                                Hương Giang
.