Hà Nam: Kết quả phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng

Thứ Ba, 26/01/2021, 15:09 [GMT+7]
    Năm 2020, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tổ chức quát triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Báo Hà Nam và Đài Pháp thanh và Truyền hình tỉnh thường xuyên đăng tải các bài viết trên các chuyên trang, chuyên mục “Pháp luật và đời sống”, “Cải cách hành chính, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, “Vấn đề hôm nay”, “Cơ quan chức năng với cử tri”, “Dân hỏi, cán bộ trả lời”…
 
    Các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện việc công khai, minh bạch trong hoạt động theo các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, tạo điều kiện để Nhân dân biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện; nghiêm túc thực hiện các quy định của Chính phủ, của tỉnh về chế độ định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng tài sản công; rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ, quy chế quản lý tài sản công cho phù hợp với quy định của pháp luật và sát với thực tiễn.
 
Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 tại điểm cầu Hà Nam (tháng 12/2020)
Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 tại điểm cầu Hà Nam (tháng 12/2020)
    Các đơn vị thường xuyên chỉ đạo, quán triệt tới đảng viên, công chức, viên chức các quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, tiêu chuẩn đạo đức, lối sống để nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, công vụ; đồng thời thường xuyên tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Năm 2020, đã chuyển đổi vị trí công tác đối với 59 trường hợp, đảm bảo khách quan, đúng đối tượng, phù hợp với công tác chuyên môn, qua đó góp phần phòng ngừa tham nhũng.
 
    Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016-2020; tổ chức thực hiện quyết liệt việc công khai, đơn giản hóa và giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công; tăng cường ứng dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong giải quyết thủ tục hành chính.
 
    Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực, chủ động trong công tác phối hợp, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tham gia giám sát và chủ động tổ chức nhiều cuộc giám sát liên quan đến phòng, chống tham nhũng; qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác phòng, chống tham nhũng.
 
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành và tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 25-CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, gắn với thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân đối với 03 đơn vị; rà soát các cuộc thanh tra và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước từ năm 2016 đến năm 2018 đối với 06 đơn vị; chỉ đạo thực hiện các kiến nghị của Đoàn công tác số 2, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.
 
    Thông báo kết luận rà soát các cuộc thanh tra và việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018; thông báo kết luận kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc quản lý quy hoạch xây dựng khu vực khai thác đá Tây Đáy đối với lãnh đạo Sở Xây dựng; kết quả giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý đất đai và công tác cán bộ đối với Thường trực Huyện ủy và cá nhân đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Liêm.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Duy Tiên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý 03 vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, liên quan đến cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.
 
    Ngành Thanh tra đã triển khai 212 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua đó, đã phát hiện 665 tổ chức và cá nhân có sai phạm; đã kiến nghị xử lý thu hồi 625 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực với số tiền 7 tỷ 105 triệu đồng. Trong năm 2020, các cơ quan chức năng đã khởi tố 02 vụ án/03 bị can về tội tham nhũng.
Cù Tất Dũng
.