Bà Rịa Vũng Tàu: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Sáu, 20/03/2020, 07:41 [GMT+7]
    Trong tháng 02/2020, Tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, trong đó chú trọng các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương đều nghiêm túc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị mình, gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan và công tác cải cách thủ tục hành chính. 
 
    Các cấp, các ngành đã công khai các thủ tục giải quyết công việc cho công dân với hình thức đưa lên website của đơn vị, niêm yết tại trụ sở cơ quan và tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; đối với việc mua sắm tài sản công, đầu tư dự án xây dựng hầu hết đều thông qua công tác đấu thầu công khai, việc quản lý sử dụng ngân sách nhà nước, việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân, công tác cán bộ được các cấp, các ngành công khai dưới hình thức như: Công bố tại các cuộc họp, website  của cơ quan, đơn vị, địa phương, sao in gửi đến các đơn vị trực thuộc nhằm góp phần minh bạch hóa trong tổ chức hoạt động của cơ quan đơn vị.
 
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
    Thủ trưởng các sở, ban, ngành thường xuyên quán triệt và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh cho phù hợp với tinh hình, đặc điểm của đơn vị để cán bộ, công chức, viên chức nâng cao nhận thức, chấp hành đúng nội quy, quy chế cơ quan và thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, tác phong làm việc.
 
    Về chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức và minh bạch tài sản và thu nhập được tập trung quán triệt thực hiện theo Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, trong kỳ đã thực hiện chuyển đổi 07 vị trí.
 
    Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thu thường xuyên cập nhật các quy định về quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước để sửa đổi, bổ sung các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý mua sắm tài sản công, chế độ hội họp, kinh phí xây dựng và thẩm định các đề án và xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ là hợp với quy định, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí, tài sản của Nhà nước. Các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh chấp hành nghiêm túc  Quyết định số 35/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định: "Chế độ chi tiêu tiếp đón khách" trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. 
 
    Hàng năm, xây dụng, kế hoạch cụ thể để thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính và kiểm sát thủ tục hành chính thường xuyên nên các thủ tục tại sở, ngành, địa phương ngày càng giảm bớt được thời gian và tăng cường sử dụng dịch vụ công, trực tuyến mức độ 3, 4. Hiện nay, 03 cấp hành chính của tỉnh đều áp dụng mô hình "Một cửa", "Một cửa liên thông" trong giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân và doanh nghiệp. Các sở, ban, ngành, địa phương đều đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, hầu hết các sở, ngành của tỉnh và 08 luyện, thành phố đều áp dụng TCVN ISO 9001:2015. 
                                                                                            Nguyễn Hiên
.