Lào Cai: Kết quả 02 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị

Thứ Ba, 30/03/2021, 08:02 [GMT+7]
    Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh  luôn được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Lào Cai coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, của cả hệ thống chính trị nhất là của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương, cơ quan, đơn vị… Trước khi có Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Tỉnh ủy Lào Cai đã triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”, Luật Tiếp công dân năm 2014 và thực hiện Quyết định số 783-QC/TU ngày 02/12/2013 về tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh. 
 
Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai tiếp dân (tháng 2/2021)
Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai tiếp dân (tháng 2/2021)
    Để cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai đã chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế số 14-QC/TU ngày 26/9/2019 về  thực hiện trách nhiệm của Bí  thư Tỉnh ủy, các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy định số 17-QĐi/TU ngày 04/12/2019 về tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh và nhiều thông báo kết luận, kế hoạch của Tỉnh ủy về việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy ban hành quy định, quy chế, kế hoạch về trách nhiệm của đồng chí Bí thư cấp ủy cấp huyện trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân để triển khai thực hiện.
 
    Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai việc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW tại Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh, đồng thời tổ chức đánh giá kết quả 06 năm thực hiện Quyết định 783-QC/TU ngày 02/12/2013 về tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh; tổ chức 03 hội nghị tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020 cho 950 đại biểu cho người đứng đầu cấp ủy các cấp và cán bộ tham mưu xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo.
 
    Người đứng đầu cấp ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó chú trọng đến những vụ việc phức tạp, tồn đọng trong thời gian dài; thực hiện tổ chức tiếp 136 lượt công dân định kỳ theo quy định; chỉ đạo giải quyết 94 đơn thư, nội dung chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; cấp tái định cư; xây dựng kế hoạch và tổ chức đối thoại với nhân dân tại các huyện Văn Bàn, Bảo Yên, Si Ma Cai, Bảo Thắng để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và chỉ đạo giải quyết những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, tiếp nhận 121 ý kiến đề nghị, kiến nghị, phản ánh của nhân dân; chỉ đạo các địa phương, các sở, ban, ngành báo cáo những vụ việc khiếu nại phức tạp, những vụ việc còn nhiều vướng mắc; ban hành nhiều thông báo, kết luận để chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng rà soát việc giải quyết, để kịp thời chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc.
 
    Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, cơ quan thực hiện đúng quy định pháp luật, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước và thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Chủ tịch UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND cấp huyện đã trực tiếp tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo Luật Tiếp công dân; tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến của công dân, làm cơ sở cho việc chỉ đạo, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Khi phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền đã kịp thời chỉ đạo cơ quan chức năng, đoàn thể tham gia giải quyết, kết hợp việc làm rõ nội dung khiếu nại, tố cáo với việc vận động, thuyết phục công dân chấp hành đúng quy định pháp luật không để phát sinh tình hình phức tạp. Khi có khiếu nại, tố cáo, người đứng đầu các cơ quan chức năng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, ban hành văn bản xử lý, giải quyết cơ bản đúng thời hạn, đúng pháp luật, hạn chế việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp.
 
    Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy triển khai, phổ biến, quán triệt Quy định số 11-QĐi/TW tại các hội nghị báo cáo viên, sao lục văn bản gửi tới các chi, đảng bộ trực thuộc; tiến hành rà soát, ban hành các quy chế của cấp ủy nhiệm kỳ mới phù hợp với văn bản của Trung ương, của tỉnh giới thiệu văn bản và thông báo thời gian, địa điểm tiếp dân trên cổng thông tin điện tử của huyện, thành phố, thị xã. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, các chi đảng bộ trực thuộc tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của Quy định 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân; các huyện đã tổ chức tuyên truyền  tại 20 hội nghị với 1.055 lượt đại biểu tham dự; cấp xã đã tổ chức tuyên truyền tại 323 hội nghị với 15.710 đại biểu tham dự; tiếp dân 240 buổi với 256 lượt công dân được tiếp.
 
    Tổ chức thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị được Tỉnh ủy Lào Cai triển khai, thực hiện nghiêm túc, thể hiện rõ trách nhiệm của cấp ủy các cấp trong việc thực hiện tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân; nội dung các buổi tiếp xúc, đối thoại với nhân dân đi vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, nhất là những vấn đề nổi cộm trong Nhân dân; những ý kiến, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của nhân dân được cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp thu và kịp thời đưa ra những biện pháp tháo gỡ, xử lý góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.
Ngọc Thúy 
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
.