Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông: Phối hợp nghiên cứu, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế

Thứ Ba, 18/08/2020, 11:50 [GMT+7]
    Tháng 7/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Đắk Nông chủ trì tham mưu xây dựng báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ 2013-2020; kết quả thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 05/6/2006 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh khu vực biên giới giai đoạn 2006-2010, tầm nhìn 2020. 
 
    Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu tổ chức họp giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp Quý II, nhiệm vụ Quý III/2020. 
 
Đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông
Đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông
    Lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại với dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án kinh tế, tham nhũng, các vụ án liên quan đến công tác quản lý và bảo vệ rừng. 
 
    Ban hành Kế hoạch số 37-KH/BNCTU ngày 21/7/2020 về giám sát công tác quốc phòng - an ninh và phòng, chống tham nhũng.
 
    Phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nhất là các vụ án, vụ việc đã có chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; tổ chức giao ban trực tuyến ngành nội chính tại điểm cầu Đắk Nông. 
 
    Theo dõi, giám sát các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc về quán triệt, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; việc triển khai thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU ngày 08/8/2019 của Tỉnh ủy về đấu tranh phòng, chống "tham nhũng vặt" trong hệ thống chính trị tỉnh Đắk Nông tại đơn vị, địa phương. 
 
    Tiếp nhận, xử lý 21 đơn/21 vụ việc (gửi đến Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy) khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Trong đó, đơn tố cáo: 06 đơn/06 vụ việc; đơn khiếu nại: 02 đơn/02 vụ việc, đơn kiến nghị, yêu cầu, tố giác 13 đơn/13 vụ việc; đã giải quyết xong 21 đơn/21 vụ việc (chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 07 đơn/07 vụ việc, thu lưu 14 đơn/14 vụ việc theo quy định). 
                                                                                            P.V
.