Thái Nguyên: Phối hợp trong công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn, thư

Thứ Hai, 27/04/2020, 13:48 [GMT+7]
    Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu trong việc tiếp nhận và xử lý đơn, thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tiếp dân và xử lý đơn thư giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy.
 
    Theo đó, hai cơ quan thực hiện nhiệm vụ do Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao về công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn, thư; tham mưu cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thực hiện việc tiếp dân theo Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy chế số 08-QC/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
 
Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy Thái Nguyên do Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Thái Nguyên, Trưởng đoàn kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn tỉnh”tại Huyện uỷ Phú Bình
Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy Thái Nguyên do Đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên, Trưởng đoàn kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn tỉnh” tại Huyện ủy Phú Bình
    Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy về công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn, thư; việc thực hiện các thông báo, kết luận, quyết định, ý kiến chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy về công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn, thư; xây dựng phần mền, quản lý đơn, thư phục vụ chung Thường trực Tỉnh ủy và hai cơ quan; với những vụ việc phát sinh, thấy cần thiết, hai cơ quan thông báo, trao đổi thông tin, thống nhất lựa chọn theo chức năng, nhiệm vụ để thực hiện.
 
    Chủ động đề xuất các trường hợp tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân; rà soát, phân loại, lập hồ sơ từng vụ việc và tổng hợp nội dung, nguồn gốc phát sinh, quá trình xử lý, giải quyết của các cơ quan chức năng; khó khăn vướng mắc và đề xuất phương án, thời hạn xử lý, giải quyết; theo dõi, đôn đốc thực hiện và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy việc thực hiện các kết luận tiếp dân theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. 
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu xử lý đơn, thư gửi đến Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; thông báo Văn phòng Tỉnh ủy kết quả xử lý đơn, thư do Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao xử lý, tham mưu xử lý. Khi tiếp nhận được kết quả giải quyết đơn, thư, Văn phòng Tỉnh ủy cập nhật vào sổ hoặc phần mềm theo dõi, quản lý và kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy biết và cho ý kiến chỉ đạo (nếu có); đồng thời, thông tin với Ban Nội chính Tỉnh ủy biết.
 
    Hai cơ quan chủ động cung cấp thông tin, tài liệu, trao đổi bằng văn bản nhằm tạo điều kiện để mỗi cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình; phối hợp quản lý, sử dụng chung phần mền quản lý đơn, thư; chú trọng hình thức trao đổi trực tiếp để thông tin kịp thời.
 
    Định kỳ hàng tuần, quý, 06 tháng, 09 tháng, năm hoặc đột xuất, Ban Nội chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về tình hình tiếp dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phả ánh; giúp Bí thư Tỉnh ủy tổng hợp, báo cáo tình hình tiếp dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh với Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương, Ban Dân vận Trung ương theo quy định.
Cù Tất Dũng
.