Hòa Bình: Kết quả công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, quý I/2020

Thứ Sáu, 17/04/2020, 11:39 [GMT+7]
Trong thời gian qua, Quy định về trách nhiệm số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý phản ánh, kiến nghị của dân đã được Tỉnh ủy Hòa Bình chú trọng chỉ đạo thực hiện. Các ý kiến, nguyện vọng, phản ánh của Nhân dân đến người đứng đầu cấp ủy đã được lắng nghe, tiếp nhận và lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát, giải quyết kịp thời, đảm bảo theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt công tác bảo mật, bảo vệ an toàn cho người phản ánh, tố cáo.
 
    Quý I/2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp dân định kỳ theo lịch hàng tháng, đã có 11 lượt công dân và tiếp nhận 38 đơn, thư kiến nghị, khiếu nại, phản ánh đã được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thẩm quyền rà soát, giải quyết bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giao Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, nắm tình hình việc xử lý, giải quyết, kịp thời tham mưu, đề xuất để Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lãnh đạo, xử lý.
 
Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cùng Hội đồng tư vấn tiếp công dân của tỉnh, tiếp công dân định kỳ (tháng 2/2020)
Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cùng Hội đồng tư vấn tiếp công dân của tỉnh, tiếp công dân định kỳ (tháng 2/2020)
    Bí thư các huyện ủy, thành ủy trên địa bàn tỉnh tổ chức tiếp dân 01 lần/tháng theo giờ hành chính. Trong kỳ, Huyện ủy Lạc Thủy tiếp 07 lượt công dân. Huyện ủy Kim Bôi tiếp 03 lượt công dân và 06 đơn thư. Huyện ủy Mai Châu tiếp 05 lượt công dân. Huyện ủy Cao Phong tiếp 01 lượt công dân. Huyện ủy Yên Thủy tiếp nhận 23 đơn thư. Huyện ủy Tân Lạc nhận 02 đơn.
 
    Các đồng chí bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn tổ chức tiếp công dân 02 lần/tháng theo giờ hành chính; có 45 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh; các kiến nghị, phản ánh của Nhân dân đã được bí thư đảng ủy xã, phường tiếp thu, trả lời và chỉ đạo giải quyết bảo đảm đúng quy định.
 
    Ngoài việc thực hiện tốt chế độ tiếp dân định kỳ theo quy định, các cơ quan tham mưu giúp việc cho Tỉnh ủy còn phân công, cử cán bộ, chuyên viên trực và tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh và xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng chức năng, nhiệm vụ; trực tiếp lắng nghe ý kiến phản ánh, tâm tư, nguyện vọng của dân, giải quyết dân chủ, khách quan, kịp thời, đúng phạm vi thẩm quyền.
 
    Công tác kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc tồn đọng được thực hiện thường xuyên; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cơ quan, ban, ngành có liên quan trong việc tiếp dân, giải quyết phản ánh, kiến nghị của dân được quan tâm, giải quyết, đáp ứng được tâm tự, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp, phức tạp, kéo dài; không để hình thành điểm nóng là mất an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.
Cù Tất Dũng
.