Hà Nam: Triển khai 99 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 673 tổ chức, cá nhân

6 tháng đầu năm 2020, ngành Thanh tra tỉnh Hà Nam đã triển khai 99 cuộc thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực hành chính và chuyên ngành đối với 673 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 365 tổ chức, cá nhân có sai phạm; tổng sai phạm là 29 tỷ 76,4 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 456,6 triệu đồng; giảm trừ giá trị quyết toán 263,4 triệu đồng...
.
.
.