Khánh Hòa: Tổ chức thảo luận, góp ý các văn kiện Đại hội Đảng

Thứ Năm, 09/04/2020, 06:19 [GMT+7]
    Tỉnh ủy Khánh Hòa triển khai kế hoạch tổ chức thảo luận, góp ý các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
    Đối với các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, Báo Khánh Hòa đăng tải toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa khóa XVII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, để cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia thảo luận, góp ý về kết cấu, nội dung của Dự thảo.
 
Khánh Hòa tổ chức thảo luận, góp ý các văn kiện Đại hội Đảng
Khánh Hòa tổ chức thảo luận, góp ý các văn kiện Đại hội Đảng
    Theo kế hoạch của Tỉnh ủy Khánh Hòa, cấp ủy cấp xã, phường, thị trấn trong tỉnh sẽ tổ chức hội nghị để đảng viên góp ý tóm tắt các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; cấp ủy cấp huyện và tương đương tổ chức hội nghị góp ý toàn văn các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Mục đích nhằm tập hợp trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia thảo luận, góp ý các văn kiện, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân; giúp cấp ủy nắm được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để bổ sung, hoàn thiện việc xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
    Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa sẽ tổ chức hội thảo với sự tham dự của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ quản lý trong và ngoài tỉnh; các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh liên quan tổ chức các hội nghị đại biểu Hội đồng nhân dân, cán bộ lãnh đạo cao cấp đã nghỉ hưu và các đoàn thể chính trị - xã hội, văn nghệ sĩ, trí thức… góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa còn mở các chuyên trang, chuyên mục chuyển tải nội dung các văn kiện Đại hội Đảng để cán bộ, đảng viên và nhân dân thảo luận, góp ý.
 
    Tuy nhiên, trong tình hình dịch COVID-19 hiện nay, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet, mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở, tuyên truyền trực quan, cổ động… nhằm tuân thủ các yêu cầu trong đợt cao điểm phòng, chống dịch.
 
    Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa, trên cơ sở các ý kiến góp ý, Tiểu ban nội dung Đại hội sẽ nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
                                                                                              Tiến Minh
(TTXVN)
.