Bà Rịa - Vũng Tàu: Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính

Thứ Ba, 17/03/2020, 16:09 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
 
    Nội dung kiểm tra được thực hiện trên 9 lĩnh vực công tác, cụ thể: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính và việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước; Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Công tác văn thư, lưu trữ.
 
Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy mạnh kiểm tra công tác cải cách hành chính
Bà Rịa - Vũng Tàu đẩy mạnh kiểm tra công tác cải cách hành chính
    Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra; Xây dựng lịch kiểm tra để thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương được kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch hoặc kiểm tra đột xuất không thông báo lịch. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã căn cứ vào kế hoạch kiểm tra có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổ chức thực hiện tự kiểm tra trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương (kể cả cơ quan, đơn vị trực thuộc). Thời gian tổ chức kiểm tra từ quý II/2020.
                                                                                            Thùy Linh
.