Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình: Tích cực thực hiện các phong trào thi đua

Thứ Sáu, 06/03/2020, 14:21 [GMT+7]
    Sáng ngày 04/3/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020. Đồng chí Đinh Quốc Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
 
    Trong giai đoạn 2015-2020, Cấp ủy, Hội đồng thi đua khen thưởng  cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy đã kịp thời triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng đến toàn thể đảng viên và cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan; gắn công tác thi đua khen thưởng với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về công tác xây dựng Đảng... cụ thể hoá nội dung, tiêu chí, phong trào thi đua do các cấp phát động; việc tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua đã tạo được động lực, tinh thần quyết tâm trong cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất, xử lý giải quyết công việc kịp thời, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm; việc xét, công nhận và đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận sáng kiến, giải pháp, các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đều được thống nhất trong Hội đồng và thực hiện công khai dân chủ; các chỉ tiêu thi đua được cụ thể hóa bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ qua đánh giá cán bộ, công chức hàng tháng, quý, năm. 
     
Đồng chí Đinh Quốc Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị
Đồng chí Đinh Quốc Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị
    Hằng năm, Ban Nội chính Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước, tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các phòng chuyên môn thuộc Ban tại Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan; tổ chức ký kết giao ước thi đua với các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua các cơ quan Đảng của tỉnh, Cụm thi đua số 1 của Ban Nội chính Trung ương. 
 
    Trong giai đoạn 2015-2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tích cực hưởng ứng, thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, của tỉnh phát động như "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", "Cán bộ, công chức thi đua thực hiện Văn hóa công sở" và các phong trào thi đua theo chuyên đề: "Phát hiện, tham mưu đề xuất xử lý các vụ việc, vụ án về nội chính và tham nhũng" theo Kế hoạch số 59-KH/BNCTW, ngày 31/3/2015 của Ban Nội chính Trung ương; “Tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có hiệu quả các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội qua tâm về nội chính và phòng, chống tham nhũng” theo Kế hoạch số 04-KH/BNCTW, ngày 19/4/2016 của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề giai đoạn 2016-2018;  "Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và tham mưu xử lý các vụ án tham nhũng, các hành vi “tham nhũng vặt” xảy ra trên địa bàn” theo Kế hoạch số 142-KH/BNCTW ngày 26/2/2019 của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề giai đoạn 2019-2020.
 
    Sau khi phát động các phong trào thi đua Cấp ủy chi bộ, lãnh đạo Ban, Hội đồng Thi đua - khen thưởng cơ quan thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra đôn đốc, đưa ra các giải pháp để thúc đẩy phong trào tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua đó, nâng cao vai trò, vị trí, trách nhiệm của Ban Nội chính Tỉnh ủy; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức cơ quan trong việc phát hiện, nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo Ban để tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
 
    Công tác thi đua đã thực hiện đúng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; phát huy truyền thống yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi, gắn thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Ngành nội chính Đảng; kịp thời phát hiện và nhân rộng những điển hình tiên tiến để biểu dương, khen thưởng tạo sự lan tỏa trong cơ quan, đơn vị và trong toàn Ngành nội chính Đảng. Trong giai đoạn 2015-2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã có những tập thể, cá nhân tiêu biểu, đạt được thành tích xuất sắc qua các phong trào thi đua, đã xây dựng 03 tập thể, 01 cá nhân điển hình tiên tiến để nhân rộng. Tại Hội nghị điển hình tiên tiến, Hội đồng thi đua khen thưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá cao và biểu dương khen thưởng 01 tập thể, 04 cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020.
 
    Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị toàn thể cán bộ, công chức cơ quan tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua do các cấp và cơ quan phát động. Cấp ủy chi bộ, Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan phối hợp với tổ chức công đoàn tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, các văn bản hướng dẫn về Luật Thi đua, khen thưởng; hưởng ứng phát động, tổ chức các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua chuyên đề thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; nội dung các phong trào thi đua bám sát với nhiệm vụ chính trị của ngành, của cơ quan; tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua đảm bảo đúng quy định; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời, khách quan; chú trọng việc phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc để khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến để tạo sức lan tỏa, đồng thời nhắc nhở, phê bình tập thể, cá nhân chưa thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng.
                                                               Võ Mai
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Hòa Bình)
 
.