Quảng Nam: Tăng cường đối thoại, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Năm, 12/03/2020, 14:40 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tăng cường đối thoại, tiếp công dân, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân nhằm đảm bảo tình hình trong thời điểm chuẩn bị diễn ra Đại hội Đảng các cấp.
 
    Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dân theo Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân; đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân và Luật Tiếp công dân. 
 
Quảng Nam tập trung giải quyết dứt điểm, kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân
Quảng Nam tập trung giải quyết dứt điểm, kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân
    Tăng cường đối thoại, tiếp công dân ngay tại cơ sở, tập trung giải quyết dứt điểm, kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân mới phát sinh. Khi có công dân tập trung khiếu kiện đông người ở các cơ quan Trung ương, tỉnh... chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan phải chủ động chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh và các cơ quan chức năng để tổ chức tiếp công dân, có biện pháp hữu hiệu đưa công dân trở về địa phương giải quyết, không để diễn ra tình trạng công dân tụ tập, khiếu kiện đông người, nhất là thời điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các dịp lễ, Tết. 
 
    Chú trọng thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của các ngành, UBND cấp xã trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; có biện pháp chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. 
 
    Thực hiện nghiêm túc việc giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đã có ý kiến chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền, Chủ tịch UBND tỉnh; các quyết định giải quyết khiếu nại, bản án, kết luận giải quyết tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.
 
    UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; triển khai có hiệu quả nhiệm vụ của Tổ Tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. 
 
    Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan tiếp tục rà soát để giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ. 
                                                                                              Thùy Linh
.