Trong 6 tháng đầu năm 2020, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Phú Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác nội chính ở địa phương, kịp thời ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch và các văn bản liên quan để lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.
.
6 tháng đầu năm 2020, Kiểm toán Nhà nước đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tích cực đổi mới với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán được đổi mới đảm bảo đúng pháp luật, khoa học, chặt chẽ, minh bạch và thích ứng nhanh với những thay đổi của xã hội; chi tiết các đầu mối kiểm toán đã giảm thiểu sự chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán và thanh tra.
6 tháng đầu năm 2020, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Bắc Giang tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp theo Kế hoạch số 38-KH/CCTP ngày 15/08/2014 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Chương trình số 17-CTr/Ban Chỉ đạo ngày 20/07/2016 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh về các nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp của tỉnh giai đoạn 2016-2021.
.
.