• Ngành Kiểm toán triển khai 135/229 cuộc kiểm toán theo kế hoạch

    Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước, 6 tháng đầu năm 2018, toàn ngành đã triển khai 135/229 cuộc kiểm toán theo kế hoạch (đạt 58,9%), kết thúc kiểm toán 91 cuộc; lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức xét duyệt 62/250 báo cáo kiểm toán, phát hành 14/250 báo cáo kiểm toán. Các cuộc kiểm toán đã kết thúc đều thực hiện đúng mục tiêu, tiến độ đề ra.

    .
  • Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp trong xây dựng pháp luật

    6 tháng đầu năm 2018, toàn ngành Tư pháp thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra từ đầu năm (đã hoàn thành 47/48 nhiệm vụ có thời hạn 6 tháng đầu năm, đạt 97,92%) và hoàn thành bảo đảm chất lượng, tiến độ nhiều nhiệm vụ phát sinh thêm, nhất là các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

    .
.
.
.
.
.