Từ năm 2013 đến nay, Tỉnh ủy Tuyên Quang đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32/2006/CT-TTg ngày 07/09/2006 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cần làm ngay để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp và các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, nhất là các quy định về công khai, minh bạch trong lĩnh vực yêu cầu phải công khai, minh bạch.
Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án 58/2020/QH14 được thông qua ngày 16/6/2020 tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Để việc triển khai, thi hành luật được kịp thời, hiệu quả, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Ninh Bình đã ban hành kế hoạch triển khai thực hành Luật, qua đó, yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nội dung của Luật tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.
.
Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII khẳng định: "Tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, quyết định sự tồn vong của Đảng, của chế độ…"
.