• Bộ Tài nguyên và Môi trường: Triển khai 77 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 199 tổ chức

    Trong 6 tháng đầu năm 2019, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành 77 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 199 tổ chức, gồm: 3 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính; 63 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; 11 cuộc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và 1 cuộc giám sát hoạt động đoàn thanh tra.

    .
  • Triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội

    Sáng 18-7, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp Chính phủ tổ chức hội nghị triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2019 và năm 2020. Các đồng chí: Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chủ trì.

    .
.
.
.
.
.