• Kết quả công tác năm 2017 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương

    Năm 2017, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương (Ban Chỉ đạo) đã bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp và Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2016-2021; tiến hành kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp tại các địa phương. Kịp thời triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ phát sinh theo yêu cầu của Bộ Chính trị và các cơ quan, tổ chức có liên quan; triển khai thực hiện các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế về tư pháp.

    .
  • Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương tổ chức Kỳ họp lần thứ 6

    Ngày 7-2, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương tổ chức Kỳ họp lần thứ 6 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và xem xét, xử lý một số vụ kỷ luật theo thẩm quyền.

    .
.
.
.
.