Nghệ An: Kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay

Từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (01/02/2013) đến nay, nhất là sau hơn 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.
.
 • Sơn La: Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng

  07:53 | 23/09/2020
  Từ năm 2013 đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết và các Kết luận tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XI (Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 01/08/2012); kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh...
  .
 • Cao Bằng: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

  20:01 | 22/09/2020
  Từ năm 2013 đến nay, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thực hiện tốt công khai minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, việc công khai minh bạch đảm bảo chính xác, rõ ràng, đầy đủ, kịp thời. Trong kỳ, có 707 cuộc/1.061 cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch. Qua kiểm tra chưa phát hiện cơ quan nào vi phạm phải xử lý trách nhiệm.
  .
 • Bến Tre: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

  07:09 | 22/09/2020
  Từ năm 2013 đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng tỉnh Bến Tre đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên các lĩnh vực như: Công tác tổ chức, cán bộ; mua sắm tài sản công...
  .
 • Nam Định: Một số kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng tháng 8/2020

  15:20 | 21/09/2020
  Trong tháng 8/2020, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, gắn với công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa trong nội bộ".
  .
 • Yên Bái: Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh

  11:43 | 21/09/2020
  Từ năm 2013 đến nay, Tỉnh ủy Yên Bái đã chỉ đạo tổ chức, thực hiện có hiệu quả Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng và Hướng dẫn số 27-HD/BTGTW ngày 20/02/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
  .
 • Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài bị tuyên phạt 8 năm tù

  11:10 | 21/09/2020
  Sáng 20/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài và 4 đồng phạm phạm tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Tài 8 năm tù giam về tội danh trên.
  .
 • Kiên Giang: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương công khai, minh bạch trong hoạt động để phòng ngừa tham nhũng

  07:45 | 21/09/2020
  Từ năm 2013 đến nay, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tỉnh Kiên Giang thực hiện khá nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong hoạt động, xem đây là giải pháp quan trọng hàng đầu trong phòng ngừa tham nhũng; các quy định, quy trình giải quyết công việc đều được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, website của đơn vị, địa phương và niêm yết tại nơi làm việc. Đồng thời, lập đường dây nóng để người dân, doanh nghiệp giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.
  .
 • Quảng Trị: Ngăn chặn các hành vi tiêu cực, tham nhũng phát sinh trên địa bàn

  07:36 | 20/09/2020
  Trong những năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng đã được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Căn cứ Quy định 183-QĐ/TW ngày 08/04/2013 và Quy định 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1025-QĐ/TU ngày 25/6/2013 về việc thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy...
  .
 • Tuyên Quang: Củng cố tổ chức hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng

  06:41 | 18/09/2020
  Từ năm 2013 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy tỉnh Tuyên Quang thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố, kiện toàn các cơ quan, đơn vị chức năng trực tiếp tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng.
  .
 • Bắc Ninh: Tuyên truyền, quán triệt sâu rộng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

  13:49 | 17/09/2020
  Từ năm 2013 đến nay, Tỉnh ủy Bắc Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"...
  .
 • Bến Tre: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

  07:50 | 17/09/2020
  Từ năm 2013 đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng tỉnh Bến Tre đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên các lĩnh vực như: Công tác tổ chức, cán bộ; mua sắm tài sản công; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách...
  .
 • Tuyên Quang: Tăng cường giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

  06:47 | 17/09/2020
  Từ năm 2013 đến nay, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng tỉnh Tuyên Quang tiếp tục được các cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện; việc tuyên truyền PCTN tại các cơ quan, đơn vị được gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay...
  .
 • Yên Bái: Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng đạt kết quả tích cực

  08:00 | 16/09/2020
  Từ năm 2013 đến nay, Tỉnh ủy Yên Bái thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát trong nội bộ nhằm phòng ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý tham nhũng, sai phạm. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên và đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng.
  .
 • Thái Nguyên: Nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng

  04:58 | 16/09/2020
  Từ năm 2013 đến nay, công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được được đẩy mạnh, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong xã hội với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Đã chỉ đạo, định hướng tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng đối với Ban Tuyên giáo các cấp, các cơ quan truyền thông, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở; phát huy vai trò chủ lực của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền...
  .
 • Cao Bằng: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền đối với công tác phòng, chống tham nhũng

  06:09 | 15/09/2020
  Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Cao Bằng thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chú trọng kiểm tra, giám sát, quán triệt việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
  .
 • Sơn La: Công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế

  16:19 | 14/09/2020
  Từ năm 2013 đến nay, Tỉnh ủy Sơn La đã chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.
  .
 • Đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng

  07:38 | 13/09/2020
  Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, đi đôi với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế-xã hội và phòng, chống tham nhũng cũng được đẩy mạnh, từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để "không thể tham nhũng".
  .
 • Bình Dương: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng

  06:10 | 12/09/2020
  Từ năm 2013 đến nay, cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tỉnh Bình Dương thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" ...
  .
 • Bắc Giang: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng trong các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực

  06:01 | 11/09/2020
  Từ năm 2013 đến nay, Tỉnh ủy Bắc Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng trong các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực và đạt được một số kết quả như sau:
  .
 • Bình Dương: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng được quan tâm, chú trọng

  07:40 | 10/09/2020
  Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng luôn được các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị tỉnh Bình Dương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng đã được phổ biến sâu rộng bằng nhiều hình thức.
  .
 • Kiên Giang: Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống tham nhũng

  06:21 | 10/09/2020
  Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng tỉnh Kiên Giang đã tiến hành 156 cuộc kiểm tra, giám sát về phòng chống tham nhũng. Đã xử lý 11 vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo. Đến nay, đã xử lý dứt điểm 9 vụ, còn lại 2 vụ đang theo dõi, đôn đốc thực hiện.
  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình: Nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

  16:24 | 09/09/2020
  Tháng 8/2020, ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình tích cực tham mưu cho cấp ủy tỉnh thực hiện tốt công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng như: Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Báo cáo số 427-BC/TU, ngày 12/8/2020 tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (ngày 01/02/2013) đến nay.
  .
 • Sơn La: Công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm phòng ngừa tham nhũng

  06:23 | 08/09/2020
  Từ đầu năm 2013 đến nay, việc công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc nhất là công khai việc thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính; chế độ, chính sách, quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ; hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo... tổng hợp báo Thanh tra Chính phủ theo quy định.
  .
 • Cần Thơ: Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng

  22:52 | 07/09/2020
  Từ năm 2013 đến nay, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng được Thành phố Cần Thơ quan tâm thực hiện tốt.
  .
 • An Giang: Nâng cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền đối với công tác phòng, chống tham nhũng

  22:31 | 07/09/2020
  Từ năm 2013 đến nay, Tỉnh ủy An Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai sâu rộng trong hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và các văn bản có liên quan về công tác phòng, chống tham nhũng.
  .
 • Sơn La: Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng

  07:03 | 06/09/2020
  Từ năm 2013 đến nay, Đảng đoàn HĐND tỉnh Sơn La tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo HĐND thực hiện tốt chức năng giám sát trong công tác PCTN; tập trung giám sát việc thực hiện các chương trình mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội góp phần phòng ngừa tham nhũng.
  .
 • An Giang: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

  06:18 | 05/09/2020
  Từ năm 2013 đến nay, tỉnh An Giang tiến hành thành lập bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 19/19 sở, ban, ngành, 11/11 Ủy ban nhân dân cấp huyện và 156/156 Ủy ban nhân dân cấp xã.
  .
 • Sơn La: Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng

  07:11 | 04/09/2020
  Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tiến hành rà soát, sửa đổi bổ sung, ban hành mới cơ chế, chính sách đảm bảo đúng quy định của Trung ương, phù hợp điều kiện thực tế của tỉnh nhằm tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
  .
 • Cần Thơ: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền đối với công tác phòng, chống tham nhũng

  16:12 | 03/09/2020
  Từ năm 2013 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của cả hệ thống chính trị, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền thành phố đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, kịp thời tuyên truyền, quán triệt, triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, xem công tác phòng, chống tham nhũng là tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm.
  .
 • Hòa Bình: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay

  09:13 | 01/09/2020
  Kể từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (01/2/2013) đến nay, Ban Chỉ đạo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm tại các địa phương nói chung, trong đó có tỉnh Hòa Bình nói riêng.
  .
 • Cần Thơ: Giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

  06:56 | 01/09/2020
  Ðoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ do đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, làm Trưởng đoàn đã đến giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU ngày 28/5/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm, đối với Ðảng ủy và lãnh đạo Sở Công Thương.
  .
 • Bình Định: Tiến hành 56 cuộc thanh tra hành chính và 255 cuộc thanh tra chuyên ngành

  05:54 | 01/09/2020
  Theo báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 (từ ngày 01/8/2019 đến ngày 31/7/2020) của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, ngành Thanh tra đã tiến hành 56 cuộc thanh tra hành chính và 255 cuộc thanh tra chuyên ngành theo đoàn tại 880 đơn vị...
  .
 • Tiền Giang: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng

  11:02 | 31/08/2020
  Từ năm 2013 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ rất quan trọng nên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng ...
  .
 • Sóc Trăng: Công tác kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

  06:41 | 31/08/2020
  Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Theo đó, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
  .
.
.