Ban Nội chính Tỉnh ủy Sóc Trăng: Tham mưu thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nội chính và cải cách tư pháp

Trong tháng 7/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Sóc Trăng tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết thúc các vụ việc theo kiến nghị của Đoàn công tác số 6, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy hoàn chỉnh báo cáo và dự thảo thông báo kết quả giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị.
.
 • Quảng Trị: Nâng cao lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

  07:20 | 31/07/2020
  6 tháng đầu năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng tiếp tục thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp...
  .
 • Bạc Liêu: Tổ chức hoạt động của các cơ quan tư pháp theo tinh thần cải cách tư pháp

  13:23 | 27/07/2020
  Trong 6 tháng đầu năm 2020, các cơ quan tư pháp đã tổ chức hoạt động có hiệu quả theo tinh thần cải cách tư pháp, cụ thể như sau:
  .
 • Tăng cường tính liêm chính của Tòa án từ thực tiễn thủ tục hành chính tư pháp

  09:26 | 28/07/2020
  Tòa án nhân dân tối cao phối hợp với UNDP tại Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo"Tham vấn ý kiến về Báo cáo những thực tiễn tốt về thủ tục hành chính tư pháp nhằm tăng cường tính liêm chính của Tòa án". Chiến lược cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/06/2005 của Bộ Chính trị đã xác định: "Đổi mới thủ tục hành chính trong các cơ quan tư pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận công lý"...
  .
 • Ninh Bình: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2020

  08:06 | 25/07/2020
  6 tháng đầu năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp...
  .
 • Điện Biên: Các cơ quan tư pháp hoạt động hiệu lực, hiệu quả

  18:06 | 22/07/2020
  6 tháng đầu năm 2020, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Điện Biên tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các (luật, nghị quyết mới được ban hành; tích cực tham gia ý kiến vào một số dự thảo văn bản pháp luật hình sự, dân sự và tố tụng tư pháp như: Dự thảo Luật hòa giải đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp 13/2012/QH13; dự án Luật phòng chống ma túy sửa đổi...
  .
 • Hải Dương: Chú trọng thực hiện công tác cải cách tư pháp

  05:36 | 22/07/2020
  6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã lãnh đạo, chỉ đạo ban hành Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hải Dương...
  .
 • Bộ Tư pháp: Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020

  08:28 | 21/07/2020
  Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2020. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chủ trì Hội nghị.
  .
 • Gia Lai: Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực

  06:39 | 19/07/2020
  Trong 10 năm qua (2011-2020), công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh Gia Lai luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền xác định là khâu đột phá trong thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực.
  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh: Thực hiện tốt chức năng tham mưu công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp

  06:29 | 17/07/2020
  Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tham mưu kế hoạch, báo cáo của Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết 06 chỉ thị của Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp...
  .
 • Bắc Ninh: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2020

  13:58 | 14/07/2020
  Trong 6 tháng đầu năm 2020, Tỉnh ủy Bắc Ninh đã ban hành 56 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; chỉ đạo triển khai kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.
  .
 • Bắc Giang: Đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp

  16:54 | 08/07/2020
  6 tháng đầu năm 2020, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Bắc Giang tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp theo Kế hoạch số 38-KH/CCTP ngày 15/08/2014 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Chương trình số 17-CTr/Ban Chỉ đạo ngày 20/07/2016 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh về các nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp của tỉnh giai đoạn 2016-2021.
  .
 • Thái Bình: Kết quả công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2020

  16:14 | 06/07/2020
  Sáu tháng đầu năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Thái Bình tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách tư pháp, đặc biệt là Nghị quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị, Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương...
  .
 • Thái Nguyên: Công tác cải cách tư pháp được quan tâm

  06:26 | 23/06/2020
  Trong tháng 6/2020, các cơ quan tư pháp tỉnh Thái Nguyên tích cực tham gia ý kiến xây dựng văn bản pháp luật về lĩnh vực tư pháp, liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành như: dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều...
  .
 • Quảng Ninh: Công tác cải cách tư pháp phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương

  06:55 | 20/06/2020
  Hoạt động của các cơ quan tư pháp tiếp tục được duy trì, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương.
  .
 • Thanh Hóa: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp

  14:00 | 15/06/2020
  Trong tháng 5/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng; ban hành Công văn số 1685-CV/TU ngày 12/5/2020 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo...
  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang: Tham mưu công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

  06:37 | 24/05/2020
  Trong tháng 4/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự thảo Báo cáo về tình hình, kết quả hoạt động công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp quý I/2020 và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2020; dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.
  .
 • Lào Cai: Đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp

  16:31 | 21/05/2020
  Trong tháng 4/2020, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành 33 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp đã tiến hành triển khai, thực hiện tốt các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động tư pháp.
  .
 • Nam Định: Chú trọng công tác cải cách tư pháp

  12:28 | 19/05/2020
  Từ đầu năm đến nay, các cơ quan tư pháp tỉnh Nam Định đã triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của chiến lược cải cách tư pháp, chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra các địa phương, đơn vị có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ cải các tư pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.
  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa tham mưu công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng

  17:44 | 14/05/2020
  Trong tháng, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 07 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo (01 Nghị quyết chuyên đề; 02 Kế hoạch sơ kết, tổng kết thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị; 03 công văn và 01 báo cáo) về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng...
  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai: Tham mưu thực hiện tốt công tác nội chính, PCTN, CCTP

  07:47 | 13/05/2020
  Quý 1/2020, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Ban Nội chính Trung ương, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai đã chủ động tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác nội chính, cải cách tư pháp và PCTN theo kế hoạch đã đề ra...
  .
 • Phú Thọ: Tiếp tục triển khai các hoạt động công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp quý II/2020

  14:54 | 09/05/2020
  Trong quý II năm 2020, Tỉnh ủy Phú Thọ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan trong khối nội chính của tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình ở cơ sở, nhất là những địa bàn có tranh chấp, khiếu kiện; xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp về an ninh nông thôn, an ninh kinh tế, an ninh nội bộ và văn hóa tư tưởng, tôn giáo, dân tộc, hoạt động của người nước ngoài…
  .
 • Quảng Ninh: Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp

  08:50 | 08/05/2020
  Trong quý I/2020, các cơ quan tư pháp của tỉnh tích cực đề xuất, góp ý sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tư pháp, nhất là về hình sự, dân sự và tố tụng tư pháp; tổ chức tập huấn, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản pháp luật mới về tư pháp.
  .
 • Trà Vinh: Một số kết quả công tác cải cách tư pháp quý I

  10:09 | 28/04/2020
  Trong quý I năm 2020, Tỉnh ủy Trà Vinh chỉ đạo Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo thực hiện kiện toàn mô hình tổ chức Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh đúng theo quy định của Trung ương gồm: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Cơ quan An ninh Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh.
  .
 • Quảng Ninh: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng

  10:24 | 24/04/2020
  Trong quý I/2020, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện một số quy định, kết luận quan trọng của Trung ương, như: Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/09/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền...
  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị: Tham mưu công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

  06:01 | 24/04/2020
  Trong quý I/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị đã chủ trì, phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản lãnh đạo đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; trong đó có một số văn bản quan trọng như: Chỉ thị về lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2020...
  .
 • Thái Nguyên: Thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp

  09:45 | 21/04/2020
  Trong quý I/2020, trên cơ sở chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2020 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch triển khai, cụ thể hóa các nhiệm vụ, nội dung công việc của cơ quan, đơn vị mình và tổ chức thực hiện.
  .
 • Hưng Yên: Hoạt động của các cơ quan tư pháp có nhiều đổi mới

  13:13 | 20/04/2020
  Trong quý I, các cấp ủy đảng tỉnh Hưng Yên đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo.
  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Hưng Yên tham mưu công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp

  12:21 | 17/04/2020
  Ban Nội chính Tỉnh ủy Hưng Yên tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; ban hành và triển khai thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 24/02/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/03/2009 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 của Tỉnh ủy.
  .
 • Lạng sơn: Đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp trong quý I/2020

  11:25 | 16/04/2020
  Ngay từ đầu năm 2020, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương về cải cách tư pháp; ban hành báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo...
  .
 • Lào Cai: Thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách tư pháp

  06:37 | 16/04/2020
  Trong quý I/2020, các cơ quan tư pháp tỉnh Lào Cai tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách tư pháp; hoạt động của các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh chấp hành đúng quy định của pháp luật; công tác phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm được duy trì, quyền tự do dân chủ của công dân được đảm bảo; công tác bắt tạm giữ, tạm giam được tăng cường kiểm sát chặt chẽ...
  .
 • Lâm Đồng: Tích cực, chủ động thực hiện công tác cải cách tư pháp

  12:35 | 14/04/2020
  Trong quý I/2020, các cơ quan nội chính - tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật về đối thoại, hòa giải tại tòa án; về thủ tục thi hành án đối với pháp nhân thương mại; về phối hợp lập, kiểm tra hồ sơ xử lý vi phạm hành chính...
  .
 • Ban Nội chính Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế: Tích cực tham mưu công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng

  11:23 | 07/04/2020
  Quý I/2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã thường xuyên nắm và kịp thời báo cáo tình hình an ninh, trật tự trên các lĩnh vực; tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo các ngành chức năng và cấp ủy địa phương tăng cường phối hợp trong xử lý các vụ việc phức tạp...
  .
 • Bình Định: Nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2020

  06:59 | 25/03/2020
  Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh Bình Định vừa ban hành kế hoạch công tác năm 2020, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm sau:
  .
 • Quảng Ninh: Chú trọng thực hiện công tác cải cách tư pháp

  05:07 | 22/03/2020
  Trong tháng 02/2020, các cơ quan tư pháp của tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tích cực đề xuất, tham gia góp ý với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tư pháp, nhất là về hình sự, dân sự và tố tụng tư pháp thông qua các cuộc làm việc với ngành dọc cấp trên và phục vụ các đoàn kiểm tra của Trung ương, cũng như các lớp tập huấn nghiệp vụ, hội thảo của mỗi ngành; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định.
  .
.
.