Đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính

Thứ Hai, 13/06/2022, 07:56 [GMT+7]
    Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xác định, triển khai quyết liệt, hiệu quả 5 trọng tâm về xây dựng, hoàn thiện thể chế: Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường rà soát, tháo gỡ vướng mắc, điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển, nhất là trong phòng, chống dịch, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong việc xây dựng, trình các dự án luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành; quan tâm đầu tư nguồn lực; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác thể chế.
 
    Từ tháng 4/2021 đến nay, Chính phủ đã xây dựng và trình Quốc hội 13 luật; đã ban hành 124 nghị định, 190 nghị quyết; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 37 quyết định quy phạm pháp luật, 2.409 quyết định cá biệt để thực hiện luật, nghị quyết của Quốc hội.
 
Hội nghị toàn quốc về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế của chính phủ
Hội nghị toàn quốc về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế của chính phủ
    Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế thời gian qua có nhiều đổi mới, tập trung tháo gỡ, xử lý những vướng mắc, điểm nghẽn, góp phần quan trọng vào thành công trong phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, có được kết quả tích cực, nổi bật nêu trên là nhờ có sự đồng hành, phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ.
 
    Thời gian tới, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế, trong đó tập trung tiếp tục rà soát, triển khai quyết liệt, hiệu quả các trọng tâm về xây dựng, hoàn thiện thể chế; bảo đảm chất lượng và tiến độ thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hằng năm gắn với việc thực hiện đề án định hướng chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.
 
    Các bộ, ngành, địa phương chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề mới phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
 
    Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai hiệu quả các chương trình, chiến lược, đề án về cải cách hành chính; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực và thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.
                                                                                         Lê Sơn
.