Công tác kiểm tra, giám sát góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng

Thứ Tư, 27/01/2021, 06:39 [GMT+7]
    Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 233.322 tổ chức đảng, trong đó: Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kiểm tra 110 cấp ủy và tổ chức đảng trực thuộc Trung ương; cấp ủy các cấp kiểm tra đối với 233.212 tổ chức đảng và 1.115.206 đảng viên. Qua kiểm tra đã kết luận 4.807 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; phải thi hành kỷ luật 1.050 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 958 đảng viên vi phạm. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chủ động tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều văn bản quan trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; ban hành và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra hằng năm, trong đó có nhiều nội dung liên quan công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng
    Các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tăng cường chỉ đạo, chủ động, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, kết luận, làm rõ nhiều vi phạm liên quan đến hành vi tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm minh, kịp thời nhiều cán bộ, đảng viên có sai phạm liên quan đến tham nhũng, lãng phí, kể cả những đồng chí trong ban thường vụ, thường trực cấp ủy... Trên cơ sở đó quyết định hoặc đề nghị thi hành kỷ luật nghiêm minh, chính xác, kịp thời đối với nhiều tổ chức, cá nhân tham nhũng, “lợi ích nhóm”, tiêu cực. 
 
    Ủy ban kiểm tra các cấp, nhất là Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chủ động kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và làm rõ nhiều sai phạm đặc biệt nghiêm trọng, quyết định kỷ luật và đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật đối với nhiều cán bộ và tổ chức đảng vi phạm, có cả các đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, cả cán bộ đương chức và đã nghỉ hưu, cả trong lực lượng vũ trang; làm nghiêm từ trên xuống dưới, “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, “không có hạ cánh an toàn”. Đây là bước đột phá trong công tác kiểm tra, kỷ luật của Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.
 
    Qua công tác kiểm tra đã xem xét trách nhiệm, xử lý nghiêm minh, kịp thời các tập thể, cá nhân có vi phạm, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của tổ chức đảng, đảng viên; tạo được niềm tin và sự đồng thuận từ đảng viên và nhân dân. Đồng thời, đã chỉ rõ những ưu điểm để phát huy, chấn chỉnh khắc phục những khuyết điểm, vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định của Trung ương đối với các tổ chức đảng được kiểm tra; chỉ đạo các tổ chức đảng có liên quan, các cơ quan chức năng rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản còn bất cập cho phù hợp; trên cơ sở kết luận kiểm tra, việc thi hành kỷ luật cơ bản được xem xét, quyết định đúng thẩm quyền, đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy định, có tác dụng răn đe, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình.
                                                                               Minh Tuấn
.