Tăng cường kiểm sát thi hành án dân sự về thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Thứ Ba, 30/06/2020, 17:33 [GMT+7]
    Ngày 26/6/2020, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Chỉ thị (số 06/CT-VKSTC) về tăng cường kiểm sát thi hành án dân sự về thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
 
    Thời gian qua, công tác kiểm sát thi hành án dân sự đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận; chất lượng, hiệu quả công tác từng bước được tăng cường; việc kiểm sát thi hành án dân sự nhằm thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế đã được quan tâm nhưng kết quả chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Để khắc phục hạn chế này, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu toàn Ngành tập trung tổ chức, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, biện pháp trọng tâm sau:
 
Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao
    Tổ chức quán triệt, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành về phòng, chống tham nhũng; pháp luật về thi hành án dân sự, định giá, thẩm định giá, đấu giá tài sản và pháp luật khác có liên quan; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/11/2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự.
 
    Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 29-KH/BCSĐ ngày 12/11/2019 của Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kế hoạch số 198/KH-VKSTC ngày 05/12/2019 của VKSND tối cao về việc thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra Trung ương về công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.
 
    Giao Viện kiểm sát nhân dân các cấp theo dõi, tổng hợp và định kỳ thống kê, báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời kết quả thực hiện công tác kiểm sát thi hành án dân sự về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế theo phân cấp quản lý.
 
    Tăng cường công tác phối hợp liên ngành; phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân, Tòa án nhân dân, Cơ quan Thi hành án dân sự và các cơ quan khác có liên quan để rà soát, giải quyết các việc thi hành án dân sự phức tạp, kéo dài, nâng cao hiệu quả việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội tại địa phương…
 
    Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu Viện kiểm sát Quân sự Trung ương và viện kiểm sát các cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả; đồng thời, định kỳ báo cáo Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về kết quả thực hiện Chỉ thị.
                                                                                                 P.V
.