Ngành Thanh tra triển khai 6.199 cuộc thanh tra hành chính và 181.227 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

Thứ Tư, 13/01/2021, 17:46 [GMT+7]
    Năm 2020, ngành Thanh tra đã triển khai 6.199 cuộc thanh tra hành chính và 181.227 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; trong các cuộc thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế 86.369 tỷ đồng, 6.366 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 23.843 tỷ đồng và 830 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính đối với 2.123 tập thể và nhiều cá  nhân; ban hành 90.193 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7.164 tỷ đồng; chuyển cho cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 97 vụ, 99 đối tượng… 
 
    Toàn ngành đã kiểm tra 3.465 kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi và xử lý khác 9.143 tỷ đồng (đạt 67%), 148 ha đất (đạt 70%), đôn đốc xử lý 1.066 tập thể, 3.658 cá nhân, chuyển cơ quan chức năng khởi tố 12 vụ, 12 đối tượng.
 
 Hội nghị triển khai công tác thanh tra năm 2021
Hội nghị triển khai công tác thanh tra năm 2021
    Các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã tiếp 384.435 lượt công dân (giảm 17,4% so với năm 2019); có 3.479 lượt đoàn đông người (giảm 18%); xử lý 180.204 đơn đủ điều kiện; giải quyết 22.133 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 85,6%. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước và trả lại cho công dân 894 tỷ đồng, trên 107 ha đất; trả lại quyền lợi cho 993 người, kiến nghị xử lý hành chính 503 người, chuyển cơ quan điều tra lý 3 vụ, 3 đối tượng. (sử dụng số liệu theo báo cáo của ngành Thanh tra).
 
    Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021,  ngành Thanh tra Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan thanh tra các cấp, các ngành, bám sát chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương để xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu…. Bám sát định hướng công tác thanh tra năm 2021 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội… 
 
    Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo....Tiếp tục triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 đồng bộ, thống nhất và hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục triển khai thi hành quy định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập, kiểm soát xung đột lợi ích, phòng, chống tham nhũng khu vực ngoài Nhà nước và xử lý nghiêm, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp …
Mạnh Hùng
.