Kiểm toán Nhà nước: Ban hành Kế hoạch kiểm toán năm 2021

Thứ Tư, 06/01/2021, 06:26 [GMT+7]
    Kiểm toán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 1688/QĐ-KTNN ban hành Kế hoạch kiểm toán năm 2021.
 
    Theo đó, lĩnh vực ngân sách Nhà nước sẽ tập trung kiểm toán các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, cơ quan Trung ương có quy mô ngân sách lớn, tiềm ẩn rủi ro để xác nhận tính đúng đắn, trung thực của báo cáo quyết toán ngân sách nhằm phục vụ cho việc phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách năm 2020 của HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quốc hội; đánh giá việc quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước năm 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (việc giảm thu NSNN; các giải pháp chi hỗ trợ, miễn, giảm, giãn thuế và các loại phí, lệ phí…). 
 
Một cuộc họp của Kiểm toán Nhà nước
Một cuộc họp của Kiểm toán Nhà nước
    Năm 2021, Kiểm toán Nhà nước dự kiến lựa chọn kiểm toán một số chuyên đề có quy mô lớn, phạm vi rộng để tổ chức kiểm toán nhằm đánh giá toàn diện, xuyên suốt công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công đối với chuyên đề, chủ đề được lựa chọn. Cụ thể: Chuyên đề “Việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các đô thị giai đoạn 2017-2020; Chuyên đề “Hoạt động quản lý môi trường tại các Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp giai đoạn 2017-2020”; Chuyên đề “Công tác quản lý thu, việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”. 
 
    Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán đối với công tác quản lý Nhà nước tại Tổng cục Thuế và các cục thuế liên quan đến việc hoàn thuế, miễn, giảm, giãn thuế, chống trốn thuế, chuyển giá nhằm đánh giá việc thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020; việc thực hiện chính sách miễn giảm thuế thu nhập cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ; việc thực hiện khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước theo quy định tại Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
 
    Năm 2021, Kiểm toán Nhà nước tiếp tục lựa chọn thực hiện các cuộc kiểm toán hoạt động, các cuộc kiểm toán môi trường và kiểm toán công nghệ thông tin theo đúng các quy trình, chuẩn mực đã được ban hành phù hợp với các quy định và chuẩn mực kiểm toán quốc tế. Lựa chọn một số chủ đề kiểm toán được dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt là các chủ đề về môi trường để thực hiện kiểm toán nhằm đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công trong công tác bảo vệ môi trường. 
 
    Lựa chọn các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước có quy mô lớn để kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nuớc năm 2020 kết hợp với việc đánh giá công tác cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước; trọng tâm là Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước nhằm đánh giá thực trạng công tác quản lý tài chính và cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư của Nhà nước tại các đơn vị được kiểm toán; ưu tiên kiểm toán việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương, Quốc hội về sắp xếp, cổ phần hóa và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; kiến nghị xử lý các doanh nghiệp Nhà nước thua lỗ; đầu tư ngoài ngành, đầu tư ra nước ngoài không hiệu quả…
                                                                                          Quỳnh Hoa
.