Điểm báo tuần số 400 từ ngày 28/12 đến ngày 02/01 về nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 04/01/2021, 16:56 [GMT+7]
    CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Đại biểu Nhân dân, Nhân dân, Đại đoàn kết, Lao Động, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Pháp luật Việt Nam, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (29/12) đồng loạt đăng tải nội dung Hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do Chính phủ tổ chức. Hội nghị xem xét, thảo luận các Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và 5 năm 2016-2020; dự kiến phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ năm 2020 và 5 năm 2016-2020; kết quả cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử và hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng năm 2020 và 5 năm 2016-2020 phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ… Các Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và đề xuất, kiến nghị giải pháp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp đến năm 2025, tầm nhìn 2030; Báo cáo kết quả thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng năm 2020; Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử 2019 - 2021, định hướng 2025… cũng được xem xét tại Hội nghị. Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, năm 2020 là năm có nhiều khó khăn, thách thức lớn, bất ngờ xuất hiện, tác động xấu, nhiều mặt và ảnh hưởng rất nặng nề không chỉ đối với nước ta mà còn đối với toàn thế giới. Trong bối cảnh rất đặc biệt đó, nhờ có quyết tâm cao và sự nỗ lực phấn đấu, đóng góp to lớn, bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta vẫn hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra với nhiều điểm mới vượt trội và dấu ấn nổi bật… Thường xuyên quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước…
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Nhân Dân, Đại đoàn kết, Quân đội nhân dân, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (31/12) đưa tin,  Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, Ban Nội chính Trung ương thường xuyên bám sát nhiệm vụ được giao. Trong đó, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan Thường trực của hai ban chỉ đạo, là Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương; hoàn thành xuất sắc việc tham mưu Ban Chỉ đạo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020. Ðã thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu với Ðảng, Nhà nước thông qua việc xây dựng, hoàn thành các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo. Làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng. Tham gia ý kiến về công tác cán bộ một cách có trách nhiệm, khách quan và ngày càng chất lượng… Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phan Ðình Trạc, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt. Trong đó tập trung, khẩn trương chuẩn bị nội dung và phục vụ tốt hội nghị tổng kết ngành nội chính Ðảng năm 2020 và Hội nghị gặp mặt 55 năm thành lập ngành nội chính Ðảng. Khẩn trương gửi xin ý kiến các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo về tiếp thu, hoàn thiện, ban hành các tài liệu phiên họp thứ 19 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; chuẩn bị tốt nội dung, tài liệu và tổ chức phiên họp thứ 11 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung  ương; chuẩn bị nội dung, tổ chức tốt hội thảo Ðề án về kiểm soát quyền lực; hoàn thành hai đề án còn lại để trình Bộ Chính trị, không để tồn đọng sang nhiệm kỳ sau...
 
    Báo Điện tử Đảng Cộng sản, Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Lao Động, Đại đoàn kết, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Nhà báo và Công luận, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Đài TNVN, TTXVN (31/12) phản ánh các nội dung Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, tổng kết công tác dân vận năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận đã đạt nhiều thành tích, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nâng cao đời sống của nhân dân, giải quyết có hiệu quả nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân; tích cực góp phần vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phòng chống tham nhũng, lãng phí; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; quan tâm phát huy quyền làm chủ và lợi ích thiết thực của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân, phát huy dân chủ, chủ động tham gia giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Những kết quả quan trọng này đã góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Ban Bí thư đề nghị công tác dân vận cần được tích cực đổi mới về nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động nhân dân sát với thực tiễn, có tính thuyết phục cao, phù hợp với điều kiện phát triển, trình độ dân trí, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng cần không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, chọn việc, chọn điểm tập trung làm rõ, triệt để, thiết thực góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc, đáp ứng nhu cầu cuộc sống của người dân, tránh hình thức. Cần đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận trong hệ thống chính trị; quan tâm lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, mặt trận, đoàn thể… Kiên quyết không bố trí cán bộ thiếu gương mẫu, đạo đức kém, vi phạm kỷ luật làm công tác dân vận.
 
    Báo Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Nhà báo và Công luận, Sức khỏe và Đời sống, Tiền Phong, Biên Phòng, Văn Hóa, Đầu tư, Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng, Thanh Niên, Tuổi Trẻ, VietnamNet, Đài THVN, Đài TNVN, TTXVN (01/01/2021) đồng loạt đưa tin về Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Trong năm 2020, công tác chỉ đạo báo chí, quản lý báo chí tiếp tục được thực hiện nhất quán theo phương châm chủ động, kịp thời, hiệu quả, thuyết phục, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm; việc chấn chỉnh, xử lý sai phạm trong hoạt động báo chí được tăng cường, nhất là đối với các sai phạm liên quan việc thực hiện không đúng tôn chỉ mục đích, thông tin sai sự thật, thông tin không phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc; tình trạng “báo hóa” các tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội “núp bóng” hoạt động như cơ quan báo chí; quy hoạch báo chí được triển khai cơ bản bảo đảm tiến độ. Các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước, thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế, là diễn đàn tin cậy của nhân dân; góp phần cùng các ngành, các cấp và cả nước thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa giữ vững tăng trưởng kinh tế - xã hội. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao vai trò quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền. Báo chí tích cực thông tin tuyên truyền các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của đất nước trên trường quốc tế; công tác thông tin tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch thật sự có chuyển biến rõ nét, nhất là thời điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, qua đó tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và tiền đồ của đất nước; công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống được báo chí phản ánh sinh động, hiệu quả, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận.
 
    CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 
    Báo Nhân Dân, Đại đoàn kết, Công an nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Công lý, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Nhà báo và Công luận, Tiền Phong, Giao Thông, Thanh Niên, Người lao động, VietnamNet, TTXVN (28/12) thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch UBND xã Cư Đrăm để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trước đó, ông Trần Thế Tôn, nguyên cán bộ của xã Cư Đrăm tố cáo lên các cơ quan chức năng  việc ông Nguyễn Văn Trung và một số cán bộ khác sau khi bắt gỗ lậu về đã tẩu tán tang vật, bán và biếu cho cán bộ xã trái quy định. Vụ việc đang được Công an huyện Krông Bông tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
 
    Báo Công an nhân dân, Bảo vệ pháp luật, Văn hóa và Đời sống, Dân trí (30/12) đưa tin, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử Nguyễn Phạm Thanh Tuyền , nguyên thủ quỹ Cục Thi hành án dân sự Sóc Trăng, về tội "Tham ô tài sản". Theo cáo trạng, từ tháng 3/2018 đến tháng 01/2019, lợi dụng nhiệm vụ được giao, Tuyền đã tham ô tiền nghiệp vụ thi hành án và các khoản chi phí ngân sách với tổng số tiền trên 548 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phạm Thanh Tuyền mức án 07 năm tù giam.
 
    Báo Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Công an nhân dân, Thanh tra, Tiền Phong, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, An ninh Thủ đô, Đài TNVN (31/12) cho biết, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân (CAND) từ năm 2013 đến nay. Từ năm 2013 đến nay, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã ban hành 186 văn bản liên quan công tác PCTN trong CAND. Bộ Công an tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế góp phần phòng ngừa tham nhũng; đã chủ trì, phối hợp các bộ, ngành chức năng tham mưu ban hành 131 văn bản; trực tiếp ban hành 1.642 văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác có liên quan PCTN. Cũng trong giai đoạn này, lực lượng CAND tiếp nhận 1.074 tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố về tội phạm tham nhũng. Nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, kể cả những vụ việc tồn đọng từ nhiều năm trước được xử lý dứt điểm, nghiêm minh, đúng pháp luật với quan điểm "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ", dù bất kể đó là ai, không còn tình trạng xử lý thiếu kiên quyết, kéo dài, “chìm xuồng”; việc mở rộng điều tra các vụ án được thực hiện triệt để hơn, đi sâu làm rõ bản chất chiếm đoạt, vụ lợi của các đối tượng… Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp quan trọng, tích cực của lực lượng CAND vào thành quả chung công cuộc PCTN. Để bảo đảm PCTN hiệu quả, căn cơ, lâu dài, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Công an cần phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Chính phủ, các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế nhằm phòng ngừa tham nhũng; tập trung tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách nhằm khắc phục những sơ hở, bất cập. Thực hiện tốt hơn nữa các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, bảo đảm "không thể tham nhũng"; xử lý nghiêm minh đối với các đối tượng phạm tội bảo đảm khách quan, thận trọng, thấu đáo trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật, "không có vùng cấm", bảo đảm nguyên tắc suy đoán vô tội, trọng chứng hơn trọng cung, không bỏ lọt tội phạm nhưng không được làm oan người vô tội…
 
    Báo Nhân Dân, Lao Động, Pháp luật Việt Nam, Công an nhân dân, Công lý, Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, Tiền Phong, Giáo dục và Thời đại, Giao Thông, VietnamNet, Đài TNVN, TTXVN (01/01/2021) thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hải Phòng cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Tô Hữu Tề, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên. Ông Tề bị khởi tố, bắt tạm giam vì được cho là có liên quan đến nhóm đối tượng mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn do “đại gia” Ngô Văn Phát, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần xăng dầu Phát tổ chức, cầm đầu. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ.
 
    Báo Điện tử Chính phủ, Nhân Dân, Thanh tra, Công lý, Pháp luật Việt Nam, Bảo vệ pháp luật, TTXVN (02/01) đưa tin, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa ký Quyết định ban hành Kế hoạch tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC). Theo đó, yêu cầu việc tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng và Kế hoạch thực thi UNCAC phải bảo đảm toàn diện và sâu sắc; trên cơ sở đánh giá cụ thể kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng tại Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tập trung đánh giá tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ), đồng thời rà soát, đánh giá phù hợp, tương thích pháp luật Việt Nam đối với UNCAC. Nội dung tổng kết bao gồm: Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng, Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, Chương trình hành động của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng, UNCAC; việc thực hiện các nhóm giải pháp; việc nội luật hóa, thực thi UNCAC và công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng; đánh giá mức độ thực hiện các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của Chiến lược quốc gia trong công tác phòng, chống tham nhũng…
 
    TIN QUỐC TẾ
 
    Thông tấn xã Việt Nam (29/12) cho biết, nhà chức trách Colombia thông báo đã phạt Tập đoàn xây dựng Odebrecht của Brazil 50 triệu USD liên quan đến vụ tham nhũng tại một dự án đường cao tốc ở nước này. Theo cơ quan quản lý thương mại và công nghiệp Colombia, Odebrecht bị cáo buộc có hành vi mang tính hệ thống "cản trở cạnh tranh tự do" liên quan đến dự án xây dựng đoạn đường cao tốc Ruta del Sol dài 520 km, nối từ miền Trung đến miền Bắc Colombia. Đầu tháng 12/2020, Tập đoàn xây dựng Odebrecht đã đổi tên thành Novonor để cố gắng tránh xa các vụ bê bối tham nhũng.
 
    Báo Thanh tra (30/12) cho biết, các công tố viên Hàn Quốc đã đề nghị mức án 9 năm tù đối với ông Lee Jae-yong, người thừa kế Tập đoàn Samsung trong phiên tòa xét xử lại vụ án nhận hối lộ liên quan đến cựu Tổng thống Park Geun-hye. Ông Lee, hiện là Phó Chủ tịch Tập đoàn điện tử Samsung, bị cáo buộc hối lộ bà Choi Soon-sil, bạn thân của cựu Tổng thống Park, để nhận được sự ủng hộ của Chính phủ Hàn Quốc trong việc thừa kế vị trí Chủ tịch của người cha. Năm 2017, ông Lee nhận mức phạt 5 năm tù, nhưng đã được trả tự do 1 năm sau đó do tòa phúc thẩm hạ mức án xuống còn 2 năm rưỡi và cho hưởng án treo 4 năm. Trong phiên tòa xét xử lại tại Tòa án Cấp cao Seoul, phía công tố cho rằng ông Lee phải nhận mức án 9 năm tù, đồng thời coi đây là biện pháp răn đe để làm gương cho người dân nước này.
 
    Thông tin đáng chú ý trong tuần:
    - Hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
    - Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. 
    - Bộ Công an tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân từ năm 2013 đến nay.
    - Bắt tạm giam ông Tô Hữu Tề, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.
    - Tuyên phạt 07 năm tù giam đối với nguyên thủ quỹ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sóc Trăng, về tội "Tham ô tài sản".
BAN NỘI CHÍNH TRUNG ƯƠNG
.