Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa ban hành Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022

Thứ Tư, 17/08/2022, 06:48 [GMT+7]
    Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Chương trình số 01-Ctr/BCĐTU công tác 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 được xây dựng như sau:
 
    Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, hiệu quả các quy định mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực; cụ thể hóa các chủ trương, giải pháp về PCTN, tiêu cực theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác PCTN, tiêu cực (2012 - 2022); Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các kết luận, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương; Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực. 
 
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa họp phiên thứ nhất
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa họp phiên thứ nhất
    Đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, như: Mua sắm, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, quy hoạch, đất đai, đấu thầu, đấu giá; kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước... Thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Kiểm tra, xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm theo quy định. 
 
    Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc diện Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc và một số vụ việc, vụ án liên quan đến lĩnh vực y tế theo 2 kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 591- CV/TU ngày 31/3/2022 về việc điều tra, xác minh việc mua sắm bộ kít xét nghiệm và vật tư, hóa chất sinh phẩm, trang thiết bị y tế khác của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á; Công văn số 552-CV/TƯ ngày 28/02/2022 về việc triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực tại Phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo. 
 
    Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản và thu hồi tài sản tham nhũng, tiêu cực; đẩy mạnh, tạo chuyển biến hơn nữa trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực ở các sở, ngành, địa phương; phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyêt công việc. 
 
    Chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, tiêu cực, gắn với việc tuyên truyền, giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, không tiêu cực, trước hết là trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu; chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền về PCTN, tiêu cực. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, của báo chí trong phát hiện, đấu tranh, xử lý tham nhũng, tiêu cực.
                                                                                     Nguyễn Sự
.