Xây dựng, hoàn thiện thể chế để phòng, chống tham nhũng

Thứ Tư, 10/02/2021, 04:54 [GMT+7]
    Trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, công tác xây dựng, hoàn thiện, hình thành được thể chế về phòng, chống tham nhũng và quản lý kinh tế - xã hội để phòng, chống tham nhũng được quan tâm, chú trọng, từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng”. Nhiều quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng được ban hành và tổ chức thực hiện quyết liệt, đi vào cuộc sống, vừa có tác dụng giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn, vừa là căn cứ để phát hiện và xử lý các sai phạm, tham nhũng:
 
Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV vừa thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)
Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV vừa thông qua Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)
    Các văn bản của Đảng: Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quyết định số 216-QĐ/TW, ngày 02/01/2019 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Trung ương; Quy định số 211-QĐ/TW, ngày 25/12/2019 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng...
 
    Các luật được ban hành, sửa đổi, bổ sung: Bộ luật Hình sự, Luật PCTN, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Giám định tư pháp, Luật Tố cáo, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Đất đai, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công...
                                                                                           Mai Loan
.