Ban Nội chính Trung ương: Ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng

Thứ Ba, 09/02/2021, 15:45 [GMT+7]
    Ngày 05/02/2021, Ban Nội chính Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 01-KH/BNCTW tổng kết việc thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về Chống tham nhũng (UNCAC); nhằm đánh giá toàn diện việc quán triệt, triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Chiến lược và Kế hoạch thực hiện UNCAC tại cơ quan Ban Nội chính Trung ương. 
 
Hội nghị triển khai công tác năm 2021 của Ban Nội chính Trung ương
Hội nghị triển khai công tác năm 2021 của Ban Nội chính Trung ương
    Nội dung tổng kết bao gồm: (1) Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập đối với người có chức vụ, quyền hạn; chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan Ban Nội chính Trung ương; xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức của Ban Nội chính Trung ương. (2) Kết quả thực hiện các quy định về công khai, minh bạch, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan; các giải pháp quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công để phòng ngừa tham nhũng, lãng phí; xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. (3) Công tác tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế; tham mưu, đề xuất, giúp Ban Chỉ đạo thực hiện kiểm tra, giám sát việc phát hiện, xử lý tham nhũng. (4) Tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện thể chế về PCTN; khắc phục sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách để PCTN. Tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật, trọng tâm là các dự án luật có liên quan đến PCTN; công tác thẩm định, tham gia ý kiến đối với các dự án luật, đề án, văn bản quan trọng về PCTN.  (5) Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo các chủ trương, chính sách lớn về PCTN; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy, tổ chức đảng ở Trung ương trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN. (6) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các tỉnh ủy, thành ủy trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN. (7) Công tác thông tin, tuyên truyền về PCTN, nhất là nội dung của Chiến lược và Kế hoạch thực hiện UNCAC. (8) Công tác tham mưu, đề xuất thực hiện nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo; tham mưu, đề xuất tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN.
 
    Ban Nội chính Trung ương yêu cầu việc tổng kết phải bảo đảm toàn diện, sâu sắc, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; có kế thừa những kết quả tổng kết trước đây về PCTN của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN.
                                                                                                    P.V
.