Sóc Trăng: Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Hai, 08/02/2021, 15:39 [GMT+7]
    Năm 2020, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN). Từ đó, đã tạo nên những bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng, để lại dấu ấn tốt, hiệu ứng tích cực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, tình hình tham nhũng vẫn là một vấn đề hết sức nhạy cảm và diễn biến có chiều hướng phức tạp.
 
    Ý thức được tầm quan trọng của công tác này, lãnh đạo Thanh tra tỉnh chỉ đạo Phòng Thanh tra PCTN, giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra tăng cường công tác tham mưu trong quản lý nhà nước về PCTN. Đồng thời, đảm bảo việc giám sát hoạt động các đoàn thanh tra theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Nhờ vậy, trong 5 năm qua, việc giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra đã bám sát vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm đạt nhiều kết quả tiêu biểu. Khi đó, Thanh tra tỉnh đã triển khai 21 đoàn thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN (đạt 100% kế hoạch). Các đoàn thanh tra đều được tiến hành đúng theo quy định; kết luận thanh tra đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, được Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất ban hành văn bản chỉ đạo xử lý. Còn các kiến nghị xử lý đều được đối tượng thanh tra đồng thuận cao và nghiêm túc thực hiện.
 
Một cuộc họp của Tỉnh ủy Sóc Trăng
Một cuộc họp của Tỉnh ủy Sóc Trăng
    Đối với việc thực hiện giám sát hoạt động của các đoàn thanh tra được đúng theo quy định tại Thông tư số 05/2015/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định về giám sát hoạt động của đoàn thanh tra. Đáng ghi nhận, lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Kết quả tỷ lệ thu hồi về kinh tế luôn đạt kết quả cao và kiến nghị chấn chỉnh kịp thời công tác quản lý, xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có sai phạm qua thanh tra. Cụ thể, đã thu nộp vào ngân sách nhà nước với số tiền trên 29 tỷ đồng, đạt 94,2% (riêng năm 2019, thu hồi đạt 100%; năm 2020, thu hồi đạt 97,67%). Đồng thời, đã kiến nghị các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý 51 tập thể và 407 cá nhân có hành vi vi phạm.
 
    Để nâng cao hiệu quả công tác PCTN, tỉnh Sóc Trăng tiếp tục quan tâm hoàn thiện các quy định để quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc thu chi ngân sách; các khoản chi cho đầu tư xây dựng, chi thường xuyên, chi phí hội nghị, lễ hội, tiếp khách. Công khai các chế độ, định mức, tiêu chuẩn và việc thực hiện chế độ định mức tiêu chuẩn sử dụng tài sản công của cán bộ, công chức. Trước hết, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải minh bạch tài sản, thu nhập, việc thực thi công vụ ở vị trí trực tiếp giải quyết yêu cầu của công dân, doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực gắn liền với quyền lợi của người dân, doanh nghiệp như: đất đai, tài nguyên, thuế, ngành nghề kinh doanh nhạy cảm...
 
    Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch công tác cán bộ trong các đơn vị thuộc hệ thống chính trị, nhất là trong các khâu tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật. Kịp thời điều chuyển, thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý có nhiều dư luận, biểu hiện tham nhũng, lãng phí, uy tín giảm sút, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Xử lý nghiêm người đứng đầu và trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý kỷ luật cán bộ, công chức vi phạm tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị của mình.
 
    Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, công chức, nhất là việc thực thi công vụ, những vị trí trực tiếp giải quyết yêu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đồng thời, công bố công khai các kết luận và kết quả kiểm tra, thanh tra có liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, công chức. Có biện pháp mạnh tay đối với cán bộ, công chức có hành vi tham nhũng, tiêu cực, sai phạm về chuyên môn. Cụ thể hóa và tăng cường kiểm tra nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của Luật PCTN về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở và trong các lĩnh vực, nhất là việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội.
                                                                                    Báo Sóc Trăng
.