Vĩnh Long: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Hai, 28/12/2020, 06:59 [GMT+7]
    Từ năm 2013 đến nay, cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động; đồng thời tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội dung công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình; các cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công; các chế độ định mức tiêu chuẩn thực hiện công khai theo quy định; tổ chức 231 cuộc kiểm tra, phát hiện 05 đơn vị vi phạm quy định về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động, qua đó đã được chấn chỉnh, khắc phục. 
 
Một Hội nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
Một Hội nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
    Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các quy định của Chính phủ về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; trên sơ sở quy định pháp luật, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiếp tục xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời những quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, như: Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế định mức tiêu chuẩn trang thiết bị phương tiện làm việc; quy chế về quản lý chi phí trong đầu tư xây dựng cơ bản; quy chế sử dụng tài chính công, tài sản công... và công khai kết quả thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, qua kiểm tra đã phát hiện, xử lý kiểm điểm trách nhiệm 31 người vi phạm quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ. 

    Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tham nhũng và các quy định về ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)... góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra phát hiện 03 trường hợp vi phạm quy tắc ứng xử; đã xử lý kỷ luật 01 trường hợp cảnh cáo, 02 trường hợp khiển trách. 
 
    Thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007; Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ về quy định danh mục chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 01/7/2013 của Chính phủ. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi 2.222 công chức, viên chức. 
 
    Thực hiện Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lương qua tài khoản, đã có trên 85% các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thực hiện việc thanh toán lương và và các thu nhập khác qua tài khoản ngân hàng, từ đó tạo thuận lợi trong việc quản lý thu nhập cán bộ, công chức, viên chức góp phần tích cực phòng ngừa tham nhũng.
 
    Hàng năm, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện kế khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai; việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập được tiến hành thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ theo quy định.
 
    Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao vai trò, trách nhiệm, gương mẫu, kịp thời tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các quy định về trách nhiệm nêu gương... lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện khá đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định.
 
    Cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong việc lãnh, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định đối với người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình lãnh đạo, quản lý, phụ trách. Phát hiện xử lý 18 người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình trực tiếp lãnh đạo, quản lý. 
                                                                                                  Kim Long
.