Bình Phước: Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

Thứ Hai, 28/12/2020, 08:32 [GMT+7]
    Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định thường xuyên quan tâm tổ chức, thực hiện, đảm bảo chính xác, rõ ràng, đầy đủ theo trình tự thủ tục và phù hợp với quy định của pháp luật về các lĩnh vực như: công khai tài chính; công tác cán bộ, công khai dự toán thu - chi ngân sách; đất đai, tài nguyên; đầu tư mua sắm công giáo dục và y tế... 
 
    Từ năm 2013 đến tháng 6/2020, đã tiến hành kiểm tra đối với 473 cơ quan, tổ chức; qua công tác này đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế để các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời đề ra các giải pháp khắc phục. 
 
    Các cơ quan, đơn vị đã ban hành mới 180 văn bản; sửa đổi, bổ sung 39 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Tiến hành 103 cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý kỷ luật đối với 09 trường hợp vi phạm về chế độ định mức, tiêu chuẩn; thu hồi số tiền sai phạm 96.078.875 đồng; qua kiểm tra, chưa phát hiện sai phạm nào liên quan đến tham nhũng.
 
Các đại biểu dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng điểm cầu tỉnh Bình Phước
Các đại biểu dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng điểm cầu tỉnh Bình Phước
    Trên cơ sở các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng từng ngành, từng cơ quan, đơn vị đã xây dựng quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; đề ra các giải pháp nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đảm bảo sự liêm chính, trung thực trong thực thi công vụ. 
 
    Tiến hành kiểm tra 330 đơn vị; qua đó đã phát hiện và xử lý kỷ luật 60 trường hợp vi phạm về quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức, nghề nghiệp; trong đó ngành Công an đã phát hiện và xử lý 57 trường hợp sai phạm. 
 
    Các đơn vị, địa phương trên cơ sở quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định của Chính phủ và văn bản hướng dẫn thi hành đã ban hành danh mục chi tiết các vị trí công tác phải chuyển đổi, thời hạn định kỳ chuyển đổi; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc chuyển đổi. 
 
    Từ 01/01/2013 đến 30/6/2020, đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác đối với 1.496 người. Trong đó có 02 năm công tác chuyển đổi được thực hiện đồng bộ, gắn với tinh thần của Đề án (năm 2016 là 340 người; năm 2019 là 312 người...).
 
    Công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện kê khai được thực hiện đảm bảo các bước đúng quy trình, quy định. Từ năm 2013 đến năm 2018, số người kê khai tài sản thu nhập là 45.537/45.574 người (đạt 99,9%); có 45.535/45.537 bản kê khai được công khai theo quy định (đạt 99,9%); đã tiến hành kiểm tra, xác minh về tài sản đối với 06 cán bộ, công chức.
 
    Các đơn vị, địa phương đã tổ chức thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu theo cam kết nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước; công tác xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện được triển khai thực hiện từ năm 2016; cụ thể gần nhất, chỉ số cải cách hành chính năm 2019 đạt 80,79% đứng thứ 37/63 tỉnh, thành phố (tăng 02 bậc so với năm 2018); công khai kịp thời thủ tục hành chính sau khi được Chủ tịch UBND công bố; cắt giảm thời gian giải quyết hồ sơ đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, thực hiện các thủ tục hành chính theo nguyên tắc "04 tại chỗ”, các văn bản đi - đến được thực hiện dưới dạng văn bản điện tử; ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế theo lộ trình của tỉnh. 
 
    Các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan như: Đầu tư, trang bị hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến; sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp. Việc sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong hệ thống cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã được triển khai thực hiện, hỗ trợ tốt công tác lãnh đạo, điều hành của lãnh đạo đạo tỉnh, giúp cán bộ công chức viên chức trao đổi công việc một cách kịp thời, thuận lợi. Triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng cho các cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh đảm bảo cho việc kết nối từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã; triển khai hệ thống phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh và tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã. Ước tính tỷ lệ văn bản điện tử được trao đổi trên môi trường mạng giữa các cơ quan quản lý Nhà nước hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt 95%, từ cấp tỉnh đến cấp huyện đạt 100%, từ cấp tỉnh đến cấp xã đạt 90%. 
                                                                                      Hồng Anh
.