Bắc Ninh: Thực hiện 139 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 785 đơn vị, doanh nghiệp

Thứ Tư, 09/12/2020, 06:47 [GMT+7]
    Năm 2020, toàn tỉnh đã thực hiện 139 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 785 đơn vị, doanh nghiệp (giảm 41 cuộc, giảm 469 đơn vị so với cùng kỳ năm 2019). Qua đó, phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 239 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính gần 3,7 tỷ đồng và hơn 796 nghìn m2 đất; chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc.
Toàn tỉnh đã triển khai 54 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính (theo kế hoạch 35 cuộc, đột xuất là 19 cuộc). Tiến hành thanh tra tại 170 đơn vị, phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 231 tỷ đồng và hơn 796 nghìn m2 đất. Các sở, ngành đã tiến hành 85 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 615 đơn vị; kiến nghị xử lý gần 8,2 tỷ đồng.
 
Hội nghị triển khai công tác Thanh tra tỉnh Bắc Ninh
Hội nghị triển khai công tác Thanh tra tỉnh Bắc Ninh
    Thanh tra tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và địa phương thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động rà soát các vụ việc tồn đọng, kéo dài… Toàn tỉnh tiếp 2.449 lượt công dân với 3.881 người, 1.873 vụ việc (giảm 475 lượt, giảm 123 vụ so với cùng kỳ); có 72 lượt đoàn đông người (giảm 1 lượt đoàn). Toàn tỉnh cũng đã tiếp nhận 3.710 đơn thư các loại; trong đó 2.569 đơn đủ điều kiện xử lý (đơn KN 299, đơn TC 327, đơn khác 1.943). Qua phân loại, có 65 đơn thuộc thẩm quyền; đã giải quyết 56 đơn, đạt 86,15%. Kết quả, kiến nghị thu hồi cho Nhà nước 185m2 đất; trả lại công dân 158m2 đất, thu hồi về ngân sách gần 2,4 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 1 tập thể và 18 cá nhân; chuyển cơ quan công an 1 vụ việc.
 
    Công tác phòng, chống tham nhũng được tăng cường, trong năm các đơn vị tiến hành 14 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 14 đơn vị. Qua đó, kiến nghị xử lý hơn 8,2 tỷ đồng. Các vụ việc, vụ án có liên quan đến tham nhũng được quan tâm chỉ đạo xử lý nghiêm túc, kịp thời.
 
    Năm 2021, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh sẽ tiến hành thanh tra theo đúng định hướng, kế hoạch phê duyệt; triển khai thanh tra đột xuất, chuyên đề. Đặc biệt sẽ nghiêm túc việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.
 
    Nâng cao chất lượng kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra, gắn hoạt động thanh tra với giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quan tâm công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm toán.
 
    Tập trung giải quyết đúng pháp luật và khả thi các vụ việc khiếu nại, tố cáo; chú trọng xem xét kịp thời khiếu nại, tố cáo khi mới phát sinh tại cơ sở ; kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, xử lý kịp thời tình hình khiếu kiện đông người, vượt cấp; khắc phục tình trạng né tránh đùn đẩy trách nhiệm…
 
    Tăng cường phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng thông qua công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra, kiểm tra làm rõ các thông tin liên quan các hành vi tham nhũng; thông qua thanh tra trách nhiệm người đứng đầu, giải quyết đơn tố cáo, góp phần ngăn chặn, phòng, chống tham nhũng. 
                                                                                     Hương Giang
.