Hà Nội: Công tác phòng, chống tham nhũng là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm

Thứ Ba, 08/12/2020, 07:41 [GMT+7]
    Xác định phòng, chống tham nhũng là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quan trọng, trong năm qua, thành phố Hà Nội thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
    Công tác phòng, chống tham nhũng được Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy. Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố đã xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020, chỉ đạo các đơn vị thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa như: Tăng cường công khai minh bạch, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; thường xuyên thanh tra, kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định của pháp luật.
 
Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng của Thành ủy Hà Nội tại Quận Tây Hồ
Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng của Thành ủy Hà Nội tại Quận Tây Hồ
    Các vụ việc tham nhũng, tiêu cực được điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng".
 
    Năm 2020, Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, phát huy Quy chế dân chủ và công khai các hoạt động trong cơ quan, tổ chức, đơn vị để phòng ngừa tham nhũng; công tác tự kiểm tra nội bộ của các đơn vị chưa phát hiện và xử lý vụ việc nào có liên quan đến tham nhũng. Qua công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo đã phát hiện, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 05 vụ.
 
    Công an TP. Hà Nội đã thụ lý 48 vụ/88 bị can; đến nay, đã kết thúc 25 vụ/51 bị can; chuyển Viện kiểm sát nhân dân các cấp đề nghị truy tố 16 vụ/38 bị can; tạm đình chỉ điều tra 08 vụ/13 bị can; đình chỉ 01 vụ/0 bị can; đang điều tra 23 vụ/37 bị can; tổng số thiệt hại khoảng 238 tỷ đồng; đã thu hồi hơn 40 tỷ đồng. 
 
    Tuy nhiên, tình hình tham nhũng trên địa bàn Thành phố vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi hơn, phạm vi, lĩnh vực tham nhũng rộng, tiềm ẩn trong một số lĩnh vực: quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính ngân sách, mua sắm công. Nguyên nhân cơ bản của những tồn tại, hạn chế trên là do công tác quản lý nhà nước còn bộc lộ nhiều kẽ hở, trình độ quản lý còn hạn chế; một bộ phận cán bộ, công chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện, lợi dụng sơ hở trong quản lý, cơ chế, chính sách hoặc lợi dụng nhiệm vụ được giao làm trái quy định, quy trình công tác để vụ lợi.
 
    Về nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng trong năm 2021, thành phố Hà Nội chú trọng đến việc hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực, xóa bỏ tình trạng "xin - cho", tập trung trong các lĩnh vực: đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tín dụng - ngân hàng, quản lý tài chính, mua sắm tài sản công, tổ chức cán bộ, quản lý doanh nghiệp nhà nước.
                                                                                            Hải Hà
.