Cần Thơ: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền đối với công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Năm, 03/09/2020, 16:12 [GMT+7]
    Từ năm 2013 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của cả hệ thống chính trị, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền thành phố đẩy mạnh thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, kịp thời tuyên truyền, quán triệt, triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, xem công tác phòng, chống tham nhũng là tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm.
 
    Qua đó, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đối với công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng và xây dựng, chỉnh đốn Đảng được nâng cao, tạo chuyển biến tích cực trong hệ thống chính trị, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. 
 
Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ
Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ
    Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp, nắm chắc tình hình kịp thời tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy xác định những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, những khâu yếu, việc khó, có nhiều vướng mắc, phức tạp trong công tác phòng, chống tham nhũng; công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố. 
 
    Hàng năm, căn cứ chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng Trung ương, đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tế của thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn diện trên các lĩnh vực trong đó chú trọng đến công tác phòng, chống tham nhũng; đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về phòng, chống tham nhũng, kịp thời phát hiện chấn chỉnh những thiếu sót, xử lý nghiêm các sai phạm theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 
 
    Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên theo dõi, chỉ đạo xử lý việc phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết; định kỳ chỉ đạo, tổ chức sơ kết, tổng kết các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của thành phố, nhằm đánh giá những kết quả đạt được, rút ra những kinh nghiệm, đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế, khó khăn và đề xuất, kiến nghị những vướng mắc, bất cập để thực hiện có hiệu quả, ngăn ngừa tham nhũng góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. 
                                                                                     Phan Bá
.