Quảng Bình: Không bố trí giữ chức vụ ở một vị trí quá 10 năm liên tục nhằm phòng ngừa tham nhũng

Thứ Tư, 08/06/2016, 15:46 [GMT+7]

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa ban hành văn bản số 70/UBND-NC về việc không bố trí giữ chức vụ quá 10 năm liên tục ở một vị trí đối với người đứng đầu đơn vị cấp phòng và các chức danh, chức vụ quản lý doanh nghiệp Nhà nước.

Mục đích nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới và thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng…

Hội nghị chuyên đề về công tác luân chuyển cán bộ của tỉnh Quảng Bình
Hội nghị chuyên đề về công tác luân chuyển cán bộ của tỉnh Quảng Bình

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch công ty thuộc doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh rà soát và triển khai thực hiện không bố trí giữ chức vụ quá 10 năm liên tục ở một vị trí đối với các chứ danh là thủ trưởng các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc và trực thuộc sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh (Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng chuyên môn, Chi cục trưởng, Trưởng ban, Trưởng đại diện Ban quản lý Khu kinh tế), thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; thủ trưởng các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc và trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng phòng chuyên môn), thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

Các chức danh, chức vụ quản lý doanh nghiệp Nhà nước phải rà soát, bố trí lại, gồm: Chủ tịch công ty, Giám đốc công ty thuộc doanh nghiệp mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu nhà nước; Chủ tịch công ty thuộc doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu nhà nước. Riêng đối với Kiểm soát viên công ty thuộc doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu Nhà nước thì không bố trí giữ chức vụ quá 06 năm liên tục ở một Công ty.

Chậm nhất đến ngày 30-9-2016, các cấp có thẩm quyền phải hoàn thành việc tổ chức điều chuyển, chuyển đổi, bổ nhiệm vị trí khác tương đương hoặc bố trí công tác khác đối với những trường hợp đang giữ chức vụ trên 10 năm liên tục ở một vị trí cấp trưởng trong cơ quan, đơn vị.

Võ Việt Hùng

(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình)

;
.