Hậu Giang: Kết quả công tác tháng 5 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Thứ Ba, 07/06/2016, 17:35 [GMT+7]

Trong tháng 5-2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang đã triển khai một số nội dung:

- Báo cáo kết quả hoạt động của các cơ quan khối nội chính tỉnh phục vụ cuộc làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với các cơ quan khối nội chính tỉnh.

- Xây dựng báo cáo trình Thường trực Tỉnh ủy kết quả làm việc với Tổ công tác của Vụ Công tác phía Nam, Ban Nội chính Trung ương (Vụ 8) kiểm tra, nắm tình hình công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; hoàn chỉnh báo cáo về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng gửi Vụ Công tác phía Nam, Ban Nội chính Trung ương.

- Phối hợp với Sở Tư pháp chuẩn bị nội dung Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016.

Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang tham gia cùng các cơ quan chức năng đối thoại, giải quyết khiếu nại của công dân
Ban Nội chính Tỉnh ủy Hậu Giang tham gia cùng các cơ quan chức năng đối thoại, giải quyết khiếu nại của công dân

- Xây dựng Kế hoạch thi đua chuyên đề "Tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có hiệu quả các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm về nội chính, tham nhũng"; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện Chỉ thị số 50- CT/TW, ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

- Nắm tình hình an ninh trật tự, khiếu nại, tố cáo, tình hình điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án… phục vụ công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

- Thực hiện việc xử lý đơn thư, đôn đốc các cơ quan, đơn vị giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư đã chuyển.

- Tham mưu ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đồng thời, nghiên cứu, tham mưu điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với các cơ quan có liên quan.

- Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26-5-2014 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo"; tham gia các đoàn giám sát của Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đảng ủy Bệnh viện đa khoa tỉnh.

                                                                                   Nguyễn Trịnh Hoàn

;
.