Quảng Bình: Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ Bảy, 04/06/2016, 14:41 [GMT+7]

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa ban hành văn bản (số 686/UBND-NC) về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện nghiêm túc 7 nhiệm vụ:

Tiếp tục quán triệt sâu sắc và đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng. Gắn công tác phòng, chống tham nhũng với việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân điển hình tích cực trong công tác đấu tranh chống tham nhũng; phê phán mạnh mẽ hành vi tiêu cực, tham nhũng với những hình thức phù hợp.

Hội nghị tập huấn về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng do Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức
Hội nghị tập huấn về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng do Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác phòng, chống tham nhũng; nghiêm túc thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, hoặc không triển khai, chậm triển khai các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. Tăng cường quản lý, giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng quyền hạn trong thực thi công vụ để nhũng nhiễu doanh nghiệp, tổ chức và công dân. Tập trung chỉ đạo nghiêm túc việc kê khai, công khai và giải trình bản kê khai tài sản, thu nhập; báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định.

Thực hiện nghiêm túc và đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, nhất là thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, đảm bảo công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, tổ chức; đẩy mạnh cải cách hành chính; thường xuyên rà soát, thay thế, sửa đổi, bổ sung các nội quy, Quy chế trái quy định, không phù hợp với thực tế; tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi vị trí công tác và các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phát hiện và phòng ngừa tham nhũng, trong đó cần chú trọng thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan quản lý một số lĩnh vực như: Đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng đất đai; thu, chi ngân sách; tài chính doanh nghiệp; quản lý, sử dụng tài sản công; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,... kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật, tránh hành chính hóa các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

Nâng cao năng lực hoạt động và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tham nhũng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng. Tăng cường công tác thu hồi tài sản vi phạm do tham nhũng. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng. Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thanh tra, kiểm tra, phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng.

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Giao Thanh tra tỉnh, hàng năm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống tham nhũng của các cơ quan,  đơn vị, địa phương; tăng cường thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập; tham mưu UBND tỉnh tổng hợp báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập của tỉnh để báo cáo Thanh tra Chính phủ; đôn đốc, kiểm tra các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12-6-2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.    

Võ Việt Hùng

(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình)

;
.