Thanh Hóa: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản

Thứ Năm, 02/06/2016, 15:15 [GMT+7]

Năm 2015, Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền các cấp tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”, và Thông tư 08/2013/TT-TTCP, ngày 31-10-2013 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập cho cán bộ chủ chốt thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI), Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN) tới các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; ban hành Kế hoạch số 99-KH/TU, ngày 04-5-2015, theo đó các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh ủy, cơ quan, tổ chức có liên quan tự kiểm tra, giám sát công PCTN, trong đó có tự kiểm tra, giám sát về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng thực hiện  nghiêm túc việc kê khai tài sản của các nhân sự Đại hội đảng và ứng cử viên phục vụ cho việc bầu cử HĐND các cấp; ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 10-6-2014 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí”.

UBND tỉnh tổ chức các hội nghị triển khai, quán triệt Luật PCTN sửa đổi và các Nghị định của Chính phủ, Chỉ thị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác PCTN, lãng phí, trong đó có Nghị định số 78/2013/NĐ-CP, ngày 17-7-2013 của Chính phủ, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP, ngày 31-10-2013 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập cho cán bộ chủ chốt thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; ban hành Công văn về theo dõi nắm tình hình và báo cáo việc tặng quà, nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Ất Mùi 2015; chỉ đạo Thanh tra tỉnh ban hành văn bản số 1341/TTTH - PCTN, ngày 23-11-2015, về việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2015.

Ban Nội chính Tỉnh uỷ chủ trì phối hợp với các ban xây dựng Đảng theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các địa phương, đơn vị chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ; ban hành Công văn số 95-CV/BNCTU, ngày 26-02-2016  yêu cầu các đơn vị báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị; xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị đối với 01 đơn vị.

Trong năm 2015, có 80/85 cơ quan, tổ chức, đơn vị đã gửi báo cáo theo quy định, 24.067 người/24.299 người thuộc diện kê khai đã thực hiện kê khai, còn lại 232 người chưa thực hiện kê khai. Số bản kê khai được công khai bằng hình thức niêm yết là 5.285 bản; số bản kê khai được công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp là 18.102 bản; số bản kê khai chưa được công khai là 680 bản. Không có người nào được yêu cầu giải trình rõ việc kê khai tài sản, thu nhập, không có vi phạm quy định về minh bạch tài sản phải xử lý.

Năm 2016 các cấp, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCTN; Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản. Xác định việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản là tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản. Xử lý nghiêm những cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân chậm tổ chức việc kê khai; không kê khai, kê khai không trung thực; không giải trình được nguồn gốc tài sản tăng thêm; không tổ chức việc công khai bản kê khai; không chủ động xác minh hoặc không xử lý kịp thời những vi phạm quy định về kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản…; phát huy vai trò của HĐND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc góp phần giám sát, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức; trong việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản nhằm phòng ngừa tham nhũng.

Trần Ngọc Hiền

(Ban Nội chính Tỉnh ủy Thanh Hóa)

;
.