Quảng Ngãi: Kết quả thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2015

Thứ Hai, 06/06/2016, 15:42 [GMT+7]

Thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, năm 2015 việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tốt.

Một Hội nghị tập huấn công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng của tỉnh Quảng Ngãi
Một Hội nghị tập huấn công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng của tỉnh Quảng Ngãi

Hầu hết các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập nghiêm túc và tương đối đầy đủ, trung thực; không có trường hợp nào phải thực hiện xác minh tài sản, thu nhập; kết quả kê khai đã được lưu vào hồ sơ để quản lý theo quy định. Thông qua việc kê khai và tổ chức công khai tài sản, thu nhập giúp cho các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân thực hiện việc minh bạch tài sản, thu nhập, phục vụ công tác quản lý cán bộ, công chức, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng.

Năm 2015, toàn tỉnh có 8.961 người phải kê khai tài sản, thu nhập. Số người đã thực hiện kê khai là 8.960 người (đạt 99,98%). Trong đó: số bản kê khai được công khai bằng hình thức niêm yết là 4.168 bản (chiếm 46,5%); số bản kê khai được công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp là 4.792 bản (chiếm 53,5%). Theo kết quả xác minh tài sản, thu nhập của các cơ quan, đơn vị, tính đến 30-4-2016, chưa có trường hợp nào phải xác minh, kết luận và xử lý trong việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2015. 

Phan Thành Long

(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi)

;
.