Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị

Thứ Hai, 30/05/2016, 12:48 [GMT+7]
    Thực hiện Chương trình kiểm tra năm 2016, Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh uỷ Quảng Trị đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với lãnh đạo Kho bạc Nhà nước tỉnh (KBNN). 
 
    Kết quả kiểm tra cho thấy, cấp uỷ, lãnh đạo KBNN tỉnh đã chỉ đạo, triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của pháp luật; gắn việc thực hiện công tác chuyên môn với nội dung phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; ban hành nhiều văn bản để quy định thủ tục hành chính, chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong hoạt động; công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, mua sắm công, thực hiện các dự án được thực hiện đúng quy định của pháp luật; chú trọng việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, giúp tổ chức, công dân kịp thời nắm bắt các quy định của Nhà nước, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về phòng ngừa tham nhũng trong các lĩnh vực hoạt động của KBNN tỉnh, huyện.
 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
    Hàng năm, thông qua hội nghị cán bộ công chức, lao động để sửa đổi, bổ sung một số quy định nội bộ cho phù hợp với thực tiễn hoạt động. Hàng tháng, thông qua hội nghị giao ban tại KBNN tỉnh để thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước, của ngành đến các đơn vị trực thuộc, các phòng chuyên môn. Chú trọng việc phát hiện, xử lý tham nhũng thông qua việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các mặt hoạt động của cơ quan và của từng cán bộ, đảng viên trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và kịp thời khắc phục những sai sót trong thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ, góp phần hạn chế sai phạm xảy ra, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. Trong kỳ kiểm tra, KBNN tỉnh, KBNN huyện không có vụ việc, dấu hiệu, hành vi tham nhũng. 
 
    Kết luận kiểm tra, Ban Nội chính Tỉnh ủy yêu cầu: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban hành kế hoạch để triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch của Trung ương và của tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020; và các văn bản chỉ đạo của KBNN liên quan công tác phòng, chống tham nhũng. 
 
    Tiếp tục đề cao vai trò, trách nhiệm của, người đứng đầu; xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; là nội dung quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ định kỳ hàng năm của cán bộ, công chức. Hàng năm xây dựng các chương trình, kế hoạch để thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các quy định của Nhà nước, của Tỉnh uỷ về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X), Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khoá XI); Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương. Chú trọng công tác nghiên cứu, cập nhật các chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng để có giải pháp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. 
 
    Rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định cho phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật, đảm bảo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn có hiệu quả. Thực hiện kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập hàng năm của cán bộ, công chức theo quy định; nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động chuyên môn nội bộ ngành nhằm ngăn ngừa tham nhũng. Xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, sai phạm trong thực hiện công vụ; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ, các Chi uỷ đối với việc chấp hành Điều lệ Đảng trong toàn Đảng bộ về thực hiện nhiệm vụ của cán bộ đảng viên; đưa nội dung PCTN vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm của Đảng uỷ và Chi uỷ trực thuộc; xác định một số khâu trong quy trình nghiệp vụ có tính chất nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hàng năm của KBNN tỉnh, huyện. Tăng cường trách nhiệm, hiệu quả hoạt động, tham mưu của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Kho bạc Nhà nước tỉnh./.
Phan Công Bình
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị)
;
.