Ban hành Thông tư liên tịch sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng

Thứ Sáu, 27/05/2016, 11:01 [GMT+7]
    Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư liên tịch 70/2016/TTLT-BTC-TTCP quy định việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng.
 
    Theo đó Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ quản lý, sử dụng để chi khen thưởng cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng. Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng phải được sử dụng theo quy định của pháp luật, đúng mục đích, công khai, minh bạch, kịp thời. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức nào ban hành quyết định khen thưởng thì phải chịu trách nhiệm về quyết định đó.
 
    Nguồn kinh phí của Quỹ gồm: Nguồn ngân sách Nhà nước cấp cho Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng do ngân sách trung ương bảo đảm và được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Thanh tra Chính phủ.
 
Hội nghị biểu dương cá nhân có thành tích chống chống tham nhũng (Ảnh Đặng Phước)
Hội nghị biểu dương cá nhân có thành tích chống chống tham nhũng năm 2010 (Ảnh Đặng Phước)
    Nguồn từ tài sản được thu hồi qua các vụ, việc liên quan đến tham nhũng: Đối với các trường hợp khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng, giúp thu hồi cho Nhà nước tiền, tài sản có giá trị trên 600 lần mức lương cơ sở thì căn cứ theo số tiền, giá trị tài sản đã thực nộp vào ngân sách địa phương, địa phương có trách nhiệm bố trí ngân sách địa phương trích chuyển một phần về Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng để khen thưởng cho các cá nhân có thành tích. Mức trích chuyển bằng mức khen thưởng cho cá nhân của cấp có thẩm quyền quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-TTCP-BNV ngày 16-3-2015 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ.
 
    Đối với các trường hợp khen thưởng cơ quan, tổ chức giúp thu hồi cho Nhà nước tiền, tài sản có giá trị lớn mà được xét thưởng vượt mức quy định thì căn cứ theo số tiền, giá trị tài sản đã thực nộp vào ngân sách địa phương, địa phương có trách nhiệm bố trí ngân sách địa phương trích chuyển một phần về Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng để khen thưởng cho các cơ quan, tổ chức có thành tích; mức trích chuyển bằng mức khen thưởng cho các cơ quan, tổ chức có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của Thanh tra Chính phủ.
 
    Nguồn đóng góp của cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài cho Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng: Các khoản đóng góp bằng tiền được tiếp nhận, chuyển nộp vào tài khoản tiền gửi của Thanh tra Chính phủ mở tại Kho bạc Nhà nước; các khoản đóng góp bằng hiện vật được sử dụng trực tiếp cho việc tổ chức khen thưởng hoặc bán đấu giá theo quy định hiện hành và chuyển nộp số tiền thu được vào tài khoản tiền gửi của Thanh tra Chính phủ mở tại Kho bạc Nhà nước để sử dụng theo quy định.
 
    Thông tư nêu rõ nội dung chi, mức chi khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-TTCP-BNV ngày 16-3-2015 của Thanh tra Chính phủ và Bộ Nội vụ.
 
    Nội dung chi, mức chi khen thưởng cho các cơ quan, tổ chức có thành tích trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng theo quy định của Thanh tra Chính phủ.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 24-6-2016.
                                                                                       Tiến Dũng
                                                                                         (TTXVN)
;
.