Thành phố Hồ Chí Minh: Quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay

Thứ Bảy, 04/11/2023, 19:23 [GMT+7]
    Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố chủ trì Hội nghị.
 
    Theo đó, các đại biểu tham dự Hội nghị đã được giới thiệu những nội dung quan trọng, cốt lõi của Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; tập trung vào những điểm mới của Quy định số 114-QĐ/TW so với Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. 
 
    Quy định số 114-QĐ/TW gồm 5 chương, 16 điều quy định về hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; trách nhiệm kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ và xử lý vi phạm. So với Quy định số 205-QĐ/TW trước đây, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng trong Quy định số 114-QĐ/TW đã được mở rộng hơn. Các hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được nêu trong Điều 3 của Quy định số 114-QĐ/TW đã được bổ sung một số hành vi mới, bao gồm: Lồng ghép ý đồ cá nhân khi thực hiện các khâu trong công tác cán bộ vì động cơ, mục đích vụ lợi hoặc có lợi cho nhân sự trong quá trình thực hiện công tác cán bộ; chỉ đạo, tham mưu các khâu trong công tác cán bộ đối với nhân sự không đủ điều kiện, tiêu chuẩn; khi nhận được đơn, thư phản ánh, tố cáo hoặc biết nhân sự có hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ nhưng thỏa hiệp, dung túng, bao che, không xử lý theo thẩm quyền, xử lý không đúng quy định hoặc không báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
    Quy định số 114-QĐ/TW cũng quy định 6 hành vi chạy chức, chạy quyền trên cơ sở kế thừa Quy định 205, có bổ sung hành vi mới. Đó là, chạy tuổi, thâm niên công tác, danh hiệu thi đua, khen thưởng, bằng cấp, phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, chỉ định, điều động, luân chuyển, biệt phái, thăng quân hàm… nhằm mục đích đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có được chức vụ, quyền lợi.
 
    Hội nghị cũng đã quán triệt, triển khai Quy định số 117-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan.
 
    Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên phải nhận thức thật đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung các văn bản; nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, công việc phải làm, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện các văn bản trên một cách hiệu quả; tiếp tục nghiên cứu, nắm vững tư tưởng chỉ đạo tại các quy định, kết luận vừa được triển khai, gắn với các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định, hướng dẫn.
 
    Đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, tập thể cá nhân tuân thủ các nguyên tắc, quy định, quy trình, quy chế của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nêu cao sự gương mẫu, công tâm, khách quan, minh bạch và chặt chẽ trong thẩm quyền xem xét quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, chỉ định, giới thiệu cán bộ ứng cử... nhằm tạo sự đồng tình trong hệ thống chính trị, trong dư luận, góp phần nâng cao chất lượng công tác cán bộ. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình, quy chế về công tác cán bộ, đảm bảo đồng bộ, thống nhất với Quy định số 114-QĐ/TW và các quy định mới của Trung ương về công tác cán bộ, đảm bảo chủ trương, nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, sát với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng và người làm công tác tham mưu về công tác cán bộ phải nắm vững, đầy đủ những nội dung cơ bản, những điểm mới, điểm cốt lõi của Quy định số 114-QĐ/TW để tham mưu và tổ chức thực hiện nghiêm trong thực tiễn.
                                                                                          Kim Long
.