Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Quy định tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh gửi đến Tỉnh ủy.

Thứ Tư, 31/03/2021, 15:58 [GMT+7]
    Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Quy định số 162-QĐ/TU, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh gửi đến Tỉnh ủy để tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn đảng bộ tỉnh. Quy định gồm 4 phần, 18 điều; quy định về nguyên tắc, thẩm quyền, trách nhiệm, nội dung, quy trình, thủ tục trong việc tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh gửi đến Tỉnh ủy (bao gồm cả đơn thư gửi cá nhân các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy) và công tác kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, xử lý đơn. Quy định được áp dụng đối với Tỉnh ủy; các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; các đảng đoàn, ban cán sự đảng; các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, trách nhiệm trong việc tham mưu Tỉnh ủy thực hiện việc tiếp nhận, xử lý đơn, ý kiến, kiến nghị của cơ quan, tổ chức, của đảng viên, công dân; người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
 
Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai tiếp dân định kỳ (tháng 2/2021)
Đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai tiếp dân định kỳ (tháng 2/2021)
    Đối với đơn khiếu nại kỷ luật đảng, Ban Nội chính Tỉnh ủy lập phiếu chuyển đơn, ghi rõ họ tên, địa chỉ người khiếu nại, nội dung khiếu nại chuyển đến Ủy ban kiểm tra, tổ chức đảng có thẩm quyền để xem xét xử lý, giải quyết theo quy định. Đối với đơn khiếu nại khác, Ban Nội chính Tỉnh ủy chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người khiếu nại biết.
 
    Đối với đơn tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, Ban Nội chính Tỉnh ủy nghiên cứu, đề xuất Tỉnh ủy cho chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đối với đơn tố cáo đã gửi đến đúng cơ quan có thẩm quyền thì Ban Nội chính Tỉnh ủy đề xuất Tỉnh ủy cho lưu đơn, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi nắm tình hình.
 
    Đối với đơn tố cáo khác, Ban Nội chính Tỉnh ủy đề xuất Tỉnh ủy cho chuyển đơn đến tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết; thông báo cho người tố cáo biết và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết. Đối với đơn thư tố cáo không nêu rõ họ tên, địa chỉ của người tố cáo nhưng có nội dung rõ ràng, có tài liệu chứng cứ cụ thể chứng minh nội dung tố cáo thì Ban Nội chính Tỉnh ủy đề xuất Tỉnh ủy cho chuyển đơn đến Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để nắm tình hình, phục vụ cho công tác kiểm tra.
 
    Về xử lý đơn kiến nghị, phản ánh, Ban Nội chính Tỉnh ủy căn cứ vào nội dung đơn, tài liệu kèm theo và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để hướng dẫn đảng viên, công dân gửi đơn hoặc đề xuất Tỉnh ủy cho chuyển đơn đến cơ quan, người có thẩm quyền để nghiên cứu, xem xét, giải quyết và thông báo cho công dân biết; trường hợp đơn thư không thuộc phạm vi trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, thẩm quyền xử lý của Tỉnh ủy thì hướng dẫn đảng viên, công dân gửi đơn đến cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền để nghiên cứu, xem xét, giải quyết theo quy định.
 
    Về thời gian xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, Ban Nội chính Tỉnh ủy thông báo bằng văn bản đến người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo biết việc Tỉnh ủy đã tiếp nhận để xem xét chỉ đạo giải quyết hoặc đã chuyển, chỉ đạo cơ quan, người có thẩm quyền xử lý, giải quyết. Đối với các phản ánh, kiến nghị phức tạp, thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều cơ quan, tổ chức, địa phương cần có thêm thời gian xem xét, xử lý thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 07 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị.
 
    Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, do Ban Nội chính Tỉnh ủy chuyển, cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền giải quyết có văn bản báo cáo gửi về Ban Nội chính Tỉnh ủy và thông báo bằng văn bản cho người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo biết về kết quả tiếp nhận để giải quyết hoặc chỉ đạo giải quyết. Cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền nhận đơn do Ban Nội chính Tỉnh ủy chuyển đến phải khẩn trương xem xét chỉ đạo, giải quyết; khi có kết quả phải báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy) và trả lời người gửi đơn theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; trường hợp quá thời hạn giải quyết theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà chưa được giải quyết dứt điểm, Ban Nội chính Tỉnh ủy có trách nhiệm đôn đốc việc giải quyết.
 
    Quy định về tiếp công dân, định kỳ hàng tháng, việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy theo Quy chế số 14-QC/TU, ngày 26/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về trách nhiệm của Bí thư Tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy trong tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của công dân được thực hiện tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh. Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan thường trực tham mưu giúp Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ, thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh.
 
    Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu giúp Tỉnh ủy tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp nhận ý kiến của đảng viên và công dân; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp nhận ý kiến của đảng viên và công dân gửi đến Tỉnh ủy. Đối với đơn thư gửi đến Tỉnh ủy, giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất; phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy trình Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt để chỉ đạo xử lý, sau đó Ban Nội chính Tỉnh ủy ký ban hành (văn bản chuyển đơn, văn bản trả lời công dân về việc chuyển đơn...) theo quy định./.
Ngọc Thúy
(Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai)
.