Ban Nội chính Tỉnh ủy Bạc Liêu: Thực hiện có hiệu quả công tác nghiên cứu, đề xuất

Thứ Tư, 05/08/2020, 06:15 [GMT+7]
    6 tháng đầu năm 2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy Bạc Liêu đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nội chính chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn; bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn... Đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Sơ kết 3 năm việc thực hiện Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 19/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 10-KUTW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị "về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; đồng thời, ban hành Kết luận số 179-KL/TU ngày 20/4/2020 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X).
 
Hội nghị triển khai Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 tỉnh Bạc Liêu
Hội nghị triển khai Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 tỉnh Bạc Liêu
    Chủ trì tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác Nội chính Đảng năm 2019; hội nghị Tổng kết công tác nội chính đảng tỉnh Bạc Liêu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; tổ chức Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực"; Sơ kết 01 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2014 của Bộ Chính trị "về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân".
 
    Thực hiện tốt chức năng là cơ quan thường trực của các Ban Chỉ đạo, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu điều chỉnh, bổ sung, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; thay đổi quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo giải quyết yêu cầu, khiếu nại của công dân trên địa bàn tỉnh; kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 179-KL/TU nêu trên. Đã chủ trì tham mưu tổ chức cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo giải quyết yêu cầu, khiếu nại của công dân trên địa bàn tỉnh; Hội nghị tổng kết công tác cải cách tư pháp năm 2019; Hội nghị Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh. Bên cạnh đó, để thực hiện hiệu quả hơn công tác tham mưu cho các Ban Chỉ đạo, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định thành lập Tổ giúp việc Cơ quan thường trực 04 Ban Chỉ đạo: Giải quyết yêu cầu, khiếu nại của công dân trên địa bàn tỉnh; Cải cách tư pháp tỉnh; giải quyết các vấn đề tôn giáo, dân tộc trong tỉnh và thực hiện Kết luận số 179-KL/TU ngày 20/4/2020 về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X).
 
    Tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy dự thảo 46 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, báo cáo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. 
 
    Ban đã tiếp nhận và xử lý 1.288 văn bản đến của các đơn vị trong và ngoài tỉnh; ban hành 422 văn bản các loại để phục vụ yêu cầu chỉ đạo, đôn đốc công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp và hoạt động của Ban. Trong đó, ban hành 88 báo cáo về tình hình hoạt động của Ban; 14 Công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; 13 Công văn gửi các cơ quan, đơn vị phối hợp trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tự pháp.
 
    Thực hiện Quy định số 04-QĐ/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư "về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy", Ban Nội chính Tinh ủy đã trực tiếp tiếp 64 lượt công dân đến Trụ sở Tỉnh ủy yêu cầu xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp nhận, xử lý 274 đơn khiếu nại, tố cáo. 
                                                                                        Kim Long
 
.