Bắc Giang: Từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng

Thứ Tư, 01/01/2020, 06:58 [GMT+7]
    Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 493/KH-UBND về triển khai công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2020.
 
    Mục đích của Kế hoạch nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp PCTN, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, củng cố lòng tin của nhân dân; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn vững vàng; tự giác chấp hành nghiêm túc và thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về PCTN, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; đồng thời, tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo, điều hành công tác PCTN và thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp PCTN trên địa bàn tỉnh.
 
    Theo Kế hoạch, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định PCTN; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các cá nhân, tổ chức vi phạm theo đúng quy định; chỉ đạo bộ phận tham mưu, các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch công tác PCTN gắn với kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Luật PCTN năm 2018.
 
Một Hội nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
Một Hội nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang
    Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng, công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động cơ quan, thời gian, thời điểm công khai, nội dung công khai, hình thức công khai theo quy định của Luật PCTN và các văn bản liên quan. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn thêm hình thức công khai trên Cổng Thông tin điện tử của đơn vị. Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử tỉnh thực hiện công khai, minh bạch hoạt động của UBND tỉnh.
Đối với việc thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý tài chính ngân sách, tài sản Nhà nước, thủ trưởng các đơn vị, địa phương cần chỉ đạo bộ phận kế toán thực hiện công khai tài chính theo đúng quy định; lưu trữ tài liệu minh chứng việc đã thực hiện công khai tài chính đầy đủ; xây dựng quy chế quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và thực hiện việc công khai quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước theo quy định; quản lý chặt chẽ việc sử dụng ngân sách như các khoản thu, chi; việc thu, chi ngân sách phải lập chứng từ kế toán theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Kế toán; tiến hành kiểm tra việc thực hiện công khai tài chính của các đơn vị trực thuộc được giao dự toán theo phân cấp quản lý của mình.
Tăng cường thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN nhằm kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém trong triển khai thực hiện để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện chưa nghiêm, ngăn chặn các hậu quả do hành vi tham nhũng gây ra.
 
    Ngoài ra, xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước, sử dụng tài sản công theo quy định hiện hành. Thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức; minh bạch tài sản, thu nhập; cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; phối hợp chặt chẽ với MTTQ các cấp, các cơ quan báo chí trong việc thực thi Luật PCTN...
                                                                                  Thùy Linh
.