Phú Yên: Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ Năm, 25/05/2017, 10:16 [GMT+7]

Năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản theo đúng nội dung, tinh thần Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo của các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Theo đó, tính đến tháng 5/2017, toàn tỉnh có 77 cơ quan, tổ chức, đơn vị (100%) đã hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập và báo cáo kết quả thực hiện. Tổng số người phải kê khai tài sản, thu nhập trong năm là 10.091 người, tăng 771 người so với năm trước do bổ nhiệm, tuyển dụng mới; tăng thêm đầu mối và vị trí việc làm; rà soát, chấn chỉnh và bổ sung vào danh sách những người thuộc diện phải kê khai; báo cáo thiếu đối tượng thuộc diện kê khai, qua rà soát bổ sung thêm vào danh sách;...  Số người đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập là 10.076 người, đạt tỷ lệ 99,85%. Số người chưa thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập là 15 người, chiếm tỷ lệ 0,15%, nguyên nhân do đang đi học, điều trị bệnh dài ngày, tạm đình chỉ chức vụ công tác, nghỉ chế độ và lý do khác. Số bản kê khai tài sản, thu nhập thuộc diện cấp ủy hoặc cấp trên quản lý 398 bản.

Quang cảnh một cuộc họp của Đoàn giám sát theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì
Quang cảnh một cuộc họp của Đoàn giám sát theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì

100% cơ quan, tổ chức, đơn vị đã công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định. Đã công khai 10.073 bản, đạt 99,97%; trong đó công khai theo hình thức niêm yết tại trụ sở 4.263 bản (42,31%); công khai theo hình thức tổ chức cuộc họp 5.575 bản (55,33%); công khai theo hình thức vừa niêm yết, vừa tổ chức cuộc họp 235 bản (2,33%). Trong năm 2016, có 15 người được xác minh tài sản, thu nhập và 13 người yêu cầu giải trình kê khai, nguồn gốc tài sản, thu nhập; đã có kết luận về minh bạch tài sản, thu nhập của 28 người, chưa phát hiện trường hợp nào kê khai không trung thực.

Trong năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo của các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản theo Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị. Qua giám sát, đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện kê khai, công khai tài sản; xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị vi phạm; chỉ đạo tổ chức kiểm điểm nghiêm túc các cơ quan, đơn vị thực hiện không đúng quy định về kê khai, công khai tài sản, thu nhập; giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu đưa việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập hằng năm thành tiêu chí để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Kết quả đạt được cho thấy, trong thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03-01-2014 của Bộ Chính trị và các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập được triển khai, quán triệt chặt chẽ; xác định kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức là việc làm thường xuyên hằng năm, do đó hầu hết lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chú trọng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, phân công cán bộ phụ trách và tổ chức thực hiện. Việc kê khai tài sản, thu nhập cơ bản được thực hiện nghiêm túc, hình thức công khai thực hiện đảm bảo, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức nâng cao trách nhiệm trong việc giám sát người thuộc diện kê khai, từ đó phát huy tinh thần tự giác, trung thực của người kê khai thực hiện việc kê khai đúng quy định. Qua giám sát, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập; đồng thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để đề xuất Trung ương hướng dẫn nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị.

Lê Ngọc Hơn

(Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên)

;
.