Bộ Ngoại giao: Phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Thứ Sáu, 19/05/2017, 15:21 [GMT+7]
    Bộ Ngoại giao vừa tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức các đơn vị trong Bộ.
 
    Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Đinh Văn Minh, Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra, Thanh tra Chính phủ giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật phòng, chống tham nhũng về phòng ngừa tham nhũng, phát hiện tham nhũng, xử lý hành vi tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật khác, vai trò trách nhiệm của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng; quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng…
 
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
    Báo cáo viên cũng thông tin về những mục tiêu, quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng đã được xác định một cách có hệ thống trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khóa XI), Kết luận 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) và Văn kiện Đại hội XII của Đảng; được cụ thể hóa và thể chế hóa bởi nhiều quy định của Đảng và Nhà nước như: Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật cán bộ, công chức và nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác.
 
    Phát biểu tại Hội nghị, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết, công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Ngoại giao luôn được Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ quan tâm và chỉ đạo sát sao. Thời gian tới, các đơn vị tiếp tục tăng cường tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về phòng, chống tham nhũng; thường xuyên đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trong Bộ thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Mỗi cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức Bộ Ngoại giao tiếp tục thực hiện đầy đủ các quy định của Đảng, chính sác, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và Quy tắc ứng xử của ngành trong thực thi công vụ…
Bình Minh
;
.