Hà Nội: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Thứ Năm, 18/05/2017, 08:39 [GMT+7]

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch (số 43-KH/TU) về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”.

Hội nghị triển khai Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26-4-2016, của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”
Hội nghị triển khai Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26-4-2016, của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”

Theo đó, Ban Chỉ đạo Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020” chủ trì xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận số 10-KL/TW; định kỳ tổ chức đánh giá, sơ kết và tổng kết. Chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW và kế hoạch của Thành ủy; hàng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử đối với các hành vi tham nhũng; kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm toán; kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thực hiện có hiệu quả 13 đề án, chuyên đề nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng đã được Thường trực Thành ủy phê duyệt. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án và công tác bảo vệ Đảng”; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”.

Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các ban, sở, ngành, đơn vị thuộc thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 10-KL/TW và kế hoạch của Thành ủy có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc các quy định về đề bạt, bổ nhiệm cán bộ có trình độ, năng lực thực chất vào các cương vị quản lý; đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính và công khai, minh bạch trong các lĩnh vực.

Đảng đoàn HĐND thành phố chỉ đạo HĐND, các cấp cụ thể hóa mục đích, yêu cầu, các giải pháp của kế hoạch để thực hiện có hiệu quả; bố trí kinh phí phù hợp để thực hiện kế hoạch. Tăng cường giám sát hoạt động của các cấp chính quyền và các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố trong việc triển khai thực hiện kế hoạch; chú trọng giám sát đối với những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí.

Các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy căn cứ chức năng nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch, chuyên đề để tổ chức thực hiện kết luận của Trung ương và Kế hoạch của Thành ủy; tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đưa nội dung thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một trong những nội dung kiểm điểm phân loại của cấp ủy, cán bộ, công chức, đảng viên, phân loại thi đua. Đồng thời, tham mưu đối với Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy về công tác kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với các cấp ủy, chính quyền toàn thành phố.

Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt Kết luận số 10-KL/TW, Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X), Kết luận 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XI) và các văn bản của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố xây dựng kế hoạch, chương trình công tác phù hợp với tình hình cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính cụ thể, rõ ràng, minh bạch, dễ tiếp cận, không gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh thực hiện "Năm kỷ cương hành chính".

Các quận, huyện, thị ủy và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng chương trình, kế hoạch, chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 10-KL/TW và Kế hoạch của Thành ủy…

Bình Minh

;
.