Cần Thơ: Công tác phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí từ nay đến năm 2020

Thứ Tư, 17/05/2017, 11:43 [GMT+7]

UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí từ nay đến năm 2020 (Kế hoạch số 57/KH-UBND).

Theo Kế hoạch, từ nay đến năm 2020, các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TW ngày 12-6-2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo từ năm học 2013-2014.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Nghiêm túc thực hiện kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập tại các cơ quan, đơn vị.

Tăng cường thanh tra các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực như: Quản lý, sử dụng đất; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý ngân sách; thu thuế, phí, lệ phí, tín dụng ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, quản lý, sử dụng tài sản công… Thường xuyên rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra.

Trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng
Trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tham nhũng tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng chống tham nhũng

Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, giải quyết tố cáo, xử lý tin báo tố giác tội phạm; tăng cường phối hợp giữa  các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Thanh tra, kiểm tra công vụ về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp nhũng nhiễu, tiêu cực; nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị, tổ chức do mình quản lý, phụ trách.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả đầu tư và sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố. Sắp xếp, kiện toàn bộ máy hành chính từ thành phố đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả…

Trung Kiên

;
.