Kết quả hoạt động năm 2014, nhiệm vụ năm 2015 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Chủ Nhật, 15/02/2015, 00:26 [GMT+7]
(...)
    2. Kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2014
    
Năm 2014, Ban Chỉ đạo đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, đạt được những kết quả tích cực trên các mặt công tác: 
   
    Một là, Ban Chỉ đạo đã tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc về công tác PCTN (ngày 05-5-2014) để kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác PCTN thời gian vừa qua và đề ra các nhiệm vụ công tác PCTN trong thời gian tiếp theo. Việc tổ chức Hội nghị đã có tác dụng nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN; tạo khí thế mới trong công tác PCTN ở các bộ, ngành, địa phương; được dư luận đánh giá tích cực; thể hiện rõ quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước; vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo đối với công tác PCTN.
    
    Hai là, thực hiện Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 12-3-2012 của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo đã thành lập 04 Đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp tại 08 địa phương. Qua đó giúp cho Ban Chỉ đạo nắm rõ hơn tình hình và những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng để yêu cầu khắc phục; kiến nghị xử lý đối với một số vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm. Việc Ban Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng có tác dụng nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị chức năng trong phát hiện, xử lý tham nhũng; góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. 
    
    Ba là, Ban Chỉ đạo đã phân công các thành viên trực tiếp kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN tại 07 bộ, ngành Trung ương. Qua đó, giúp cho Ban Chỉ đạo nắm bắt rõ hơn tình hình và những khó khăn, vướng
mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng đối với công tác PCTN; việc tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN tại các cơ quan, đơn vị. Việc kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN của Ban Chỉ đạo đã giúp cho các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu ý thức rõ hơn trách nhiệm trong PCTN; nắm rõ hơn các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN; chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác PCTN, nhất là công tác phòng ngừa trong nội bộ, cũng như trong các lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ, ngành Trung ương.
    
    Bốn là, Ban Chỉ đạo quan tâm chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ án, vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp. Với sự quyết tâm của Ban Chỉ đạo và nỗ lực, cố gắng của các cơ quan tiến hành tố tụng nên tiến độ xác minh, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo được đẩy nhanh hơn. Một số vụ
án được mở rộng điều tra cả về hành vi, đối tượng và đưa ra xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Từ 16 vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, Cơ quan điều tra đã khởi tố mới một số vụ án, nâng tổng số các vụ án được khởi tố, điều tra là 21 vụ án. Trong năm 2014, Tòa án đã đưa ra xét xử sơ thẩm 05 vụ án, xét xử phúc thẩm 05 vụ án, với các mức hình phạt đủ nghiêm, có sức răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Việc Ban Chỉ đạo chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm minh một số vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được dư luận nhân dân đồng tình ủng hộ; có tác động tích cực đến công tác phát hiện, xử lý tham nhũng ở nhiều địa phương.
    
    Năm là, các hoạt động trong năm 2014 của Ban Chỉ đạo có tính bao quát, toàn diện hơn. Hầu hết những nội dung quan trọng trong Chương trình công tác trọng tâm năm 2014 của Ban Chỉ đạo đã được thực hiện nghiêm túc và hoàn thành theo kế hoạch. Một số khâu yếu trong phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng trước đây sau khi được Ban Chỉ đạo quan tâm chỉ đạo đã có những chuyển biến rõ rệt. Phương thức hoạt động của Ban Chỉ đạo và các đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo tiếp tục được rút kinh nghiệm và hoàn thiện. Ban Chỉ đạo đã thực hiện đúng nguyên tắc là không buông lỏng sự lãnh đạo của Đảng, nhưng cũng không bao biện làm thay các cơ quan chức năng; tạo điều kiện cho các cơ quan chức năng chủ động thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật.
    
    Các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo thường xuyên quan tâm chỉ đạo, điều phối hoạt động của Ban Chỉ đạo. Các đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN thông qua việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực do mình trực tiếp quản lý, phụ trách; quan tâm phối hợp trong chỉ đạo xử lý một số vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp; tích cực, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc phát hiện, xử lý tham nhũng và kiểm tra, đôn đốc công
tác PCTN.
    
    Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu, giúp việc, phục vụ hiệu quả các hoạt động của Ban Chỉ đạo; rà soát, nắm tình hình hoạt động tín dụng tại một số ngân hàng thương mại có vốn nhà nước; tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về PCTN, lãng phí qua 30 năm đổi mới; tham mưu, trình Ban Bí thư ban hành 04 Quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo v.v...
 
Phiên họp thứ 6 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
Phiên họp thứ 6 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
    3. nhiệm vụ năm 2015 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
   
    Năm 2015, là năm cuối của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2011- 2015; là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước; cũng là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Do vậy, công tác PCTN nói chung và các hoạt động của Ban Chỉ đạo trong năm 2015 bên cạnh việc kế thừa, phát huy kết quả đã đạt được của năm 2014, phải đồng thời góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 05 năm; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và các sự kiện quan trọng của đất nước. Với yêu cầu đó, trong năm 2015, Ban Chỉ đạo cần thực hiện tốt 05 nhóm nhiệm vụ được nêu trong Chương trình công tác trọng tâm năm 2015. Trong đó, cần chú trọng các nhiệm vụ sau:
    
    Một là, tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về quản lý kinh tế - xã hội để phòng ngừa tham nhũng. Đề nghị Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Luật PCTN, làm cơ sở cho việc hoàn thiện pháp luật về PCTN thời gian tới. Giao Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu, xây dựng Đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng trong tình hình hiện nay”, trình Ban Chỉ đạo.
 
    Hai là, Ban Chỉ đạo tiếp tục thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng tại một số bộ, ngành, địa phương theo Kế hoạch số 08-KH/TW của Bộ Chính trị. Giao Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo chủ trì xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, tổ chức phục vụ các đoàn công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo; tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn công tác kiểm tra, giám sát trong các năm 2013 và 2014 tại một số địa phương, bộ, ngành; báo cáo kết quả với Ban Chỉ đạo. 
 
    Ba là, các đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo cần chủ động, tích cực thực hiện kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN tại các bộ, ngành, địa phương được phân công theo dõi, phụ trách. Giao Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo chủ trì xây dựng Kế hoạch, chuẩn bị nội dung, tổ chức phục vụ các đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc; tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN trong năm 2014 tại một số bộ, ngành; báo cáo kết quả với Ban Chỉ đạo.
 
    Bốn là, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng; thực hiện tốt các quy chế phối hợp công tác giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý tham nhũng đã được ban hành. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp; quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, chưa có sự thống nhất giữa các cơ quan chức năng thì cần tuân thủ các bước xử lý theo Kết luận Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo.
 
    Năm là, đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm, theo đúng quy định của pháp luật các vụ việc, vụ án tham nhũng xảy ra tại địa phương và những vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo đề nghị tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý; giao cho Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy chủ trì, phối hợp với cơ quan Thanh tra và các cơ quan chức năng của tỉnh rà soát tổng thể các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội từ năm 2011 đến năm 2014 để xem xét, chuyển các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng đến Cơ quan điều tra để xác minh, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 
 
    Sáu là, quan tâm phối hợp với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong quá trình chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp (nội dung về công tác PCTN); công tác PCTN phải góp phần khắc phục những tiêu cực, hạn chế trong Đảng; kiên quyết không để các trường hợp đảng viên có liên quan đến tham nhũng tham gia cấp ủy khóa mới. Chỉ đạo các cơ quan chức năng quan tâm tiếp nhận, xử lý, giải quyết các đơn thư tố cáo, phản ánh tham nhũng có liên quan đến nhân sự dự kiến được giới thiệu để bầu vào
cấp ủy các cấp. 
 
    Bảy là, khoảng 06 tháng một lần, Thường trực Ban Chỉ đạo sẽ lựa chọn và làm việc với một số cơ quan như: Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác PCTN. Giao Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị kế hoạch, nội dung phục vụ các buổi làm việc nói trên của Thường trực Ban Chỉ đạo.
 
    Tám là, để có cơ sở kiến nghị Bộ Chính trị tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Chỉ đạo, giao Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo chủ trì nghiên cứu, xây dựng Đề án sơ kết 03 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo, trình Ban Chỉ đạo vào cuối năm 2015.
 
    Chín là, để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo phân công một đơn vị thuộc cơ quan do mình quản lý, phụ trách làm đầu mối phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo trong việc giúp Ủy viên Ban Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo phân công.
Tạp chí Nội Chính số 19
;
.