Ban Nội chính Trung ương: Ban hành Kế hoạch tuyên truyền 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

Thứ Tư, 12/08/2020, 15:52 [GMT+7]
    Ban Nội chính Trung ương vừa ban hành Kế hoạch 192-KH/BNCTW về tuyên truyền 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020).
 
    Theo đó, nội dung của kế hoạch là tuyên truyền bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám; khẳng định tầm vóc thời đại và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm đó trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, nhất là trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập hiện nay.
 
Hội nghị giao ban trực tuyến 6 tháng đầu năm 2020 các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương điểm cầu Ban Nội chính Trung ương.
Hội nghị giao ban trực tuyến 6 tháng đầu năm 2020 các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương điểm cầu Ban Nội chính Trung ương.
    Tuyên truyền những thành quả to lớn mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong 75 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, nhấn mạnh thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.
 
    Tuyên truyền những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, những bài học kinh nghiệm trong xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức của đất nước; những nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; đồng thời đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
 
    Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc, giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên Ban Nội chính Trung ương. Góp phần củng cố và bồi đắp bản lĩnh chính trị, niềm tin, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên; đẩy mạnh các hoạt động thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan. 
                                                                                Thu Huyền
.